Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Loonadministratie

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 30 maart 2020)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Noodloket”)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Eerder bekend als het Noodloket”) is geopend.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Ondernemers (met of zonder personeel) kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een directe, eenmalige en van belastingen vrijgestelde,  tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden.

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. De aanvragen kunnen t/m 26 juni 2020 worden ingediend.

Men komt hiervoor in aanmerking als wordt voldaan aan de voorwaarden en de hoofdactiviteit van de onderneming overeenkomt met in de regeling benoemde SBI-codes.

De controle van de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Onder andere de volgende sectoren vallen binnen de regeling.

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen. Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus en theaters, schouwburgen en muziekscholen. Evenementenlocaties en organisatoren en sinds 30 maart 2020 ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn onder andere:

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK handelsregister;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes worden dagelijks geüpdate;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren;
 • De onderneming verwacht van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies en vaste lasten van ten minste 4.000 euro te realiseren.
 • Zie voor de volledige lijst: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekendgemaakt.

De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie dga’s en zzp’ers, die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland werken met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook zal er door de gemeenten achteraf worden gecontroleerd en er zal bij fraude de toegekende bijstand worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en het huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar (minimaal) 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandig werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan dient er in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week gewerkt te zijn als zelfstandige.

Ten slotte moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer en Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur. 

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (met kinderen) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. 

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%.

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

De gemeente neemt binnen vier weken een beslissing over de ingediende aanvraag.  

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ten slotte is aangekondigd dat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) volgende  week van start gaat.

De NOW-aanvraag gaat via het UWV en vindt plaats aan de hand van het loonheffingennummer.

De periode waarover je een tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

De terugval in omzet dient minimaal 20% te bedragen.

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 24 maart 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
 • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
 • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,-, die wel terugbetaald moet worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven. De regeling wordt momenteel verder door het ministerie voorbereid. Wij verwachten dat de inhoud hiervan op korte termijn bekend wordt.  

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 20 maart 2020)

De gezamenlijke banken en de BsGW hebben donderdag 19 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende maatregelen te nemen.

Banken geven bedrijven een half jaar uitstel van de aflossingsverplichtingen.

Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro.

Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid.

Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank.

De banken beloven dat zij “maatwerk” zullen bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers.

De 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben maatregelen genomen om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

Hierdoor schort BsGW voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso’s voor ondernemers op.

Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden.

Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int.

Over deze uitgestelde betalingen wordt door BsGW geen rente in rekening gebracht.

Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatsche opschorting van BsGW zijn meegenomen kunnen zij contact opnemen met BsGW. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 maart 2020).

Het kabinet heeft dinsdag 18 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende nieuwe economische maatregelen te nemen.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW).

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Er wordt zo spoedig mogelijk een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud opengesteld als vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Hierdoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.  

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderings- en belastingrente worden verlaagd naar 0,01%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie van LNV).

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB Landbouwkrediet. Het kabinet streeft ernaar deze tijdelijke regeling spoedig open te zullen stellen.

Specifieke maatregel voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Het gaat hier met name om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.

Dreigt u zonder werk en/of inkomen komen te zitten neem dan direct contact met ons op zodat wij actie kunnen ondernemen

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19

De ontwikkeling omtrent de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus zal u vast niet ontgaan zijn. Wij willen u informeren over de volgende punten indien uw onderneming in zwaar weer komt door COVID-19. Voor overige maatregelen ter voorkoming van het virus verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Fiscaal

Een onderneming die in betalingsproblemen komt als gevolg van het coronavirus, kan een verzoek om bijzonder uitstel vragen bij de belastingdienst. Dit verzoek is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  Op het moment dat dit verzoek wordt gedaan, worden alle invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet. Het verzoek inzake het bijzonder uitstel zal op een later moment worden beoordeeld. Voorwaarde is dus wel dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van het coronavirus. De belastingrente zal echter gewoon doorlopen en dient het gehele verschuldigde bedrag uiteindelijk alsnog betaald te worden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Werktijdverkorting

Ondernemingen kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen, mits sprake is van minstens 20% minder werk c.q. omzet door gevolgen van het coronavirus en dit geldt voor een periode van minstens twee weken en maximaal vierentwintig weken. Voor de betreffende werknemers kan de werkgever, als gevolg van deze werktijdverkorting, een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. De werktijdverkorting kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Deze faciliteit is niet mogelijk voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Per direct is de BMKB verruimd voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Met deze gedeeltelijke borgstelling van de overheid is het eenvoudiger om een krediet af te sluiten bij de bank ter overbrugging van de liquiditeitsproblemen. Een dergelijk krediet brengt echter wel extra financieringskosten met zich mee.

Wij wijzen u graag op de volgende site: http://kvk.nl/coronaloket

Lees meer

Attentiepunten salarisadministratie juni 2019

Verruiming werkkostenregeling vanaf 2020

De ministerraad heeft onlangs besloten om de werkkostenregeling te verruimen. Op dit moment mag u als werkgever tot 1.2% van de fiscale loonsom onbelast aan de werknemers vergoeden of verstrekken. Daarbovenop kunt u onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Het percentage van de vrije ruimte wordt vanaf 2020 verhoogd naar 1.7% voor de eerste € 400.000 van het fiscale loon. Dit betekent dat bij een loonsom van € 400.000 vanaf 2020 € 6.800 onbelast kunt vergoeden/verstrekken in plaats van nu € 4.800. boven de € 400.000 blijft het percentage van 1.2% gelden. Aanvragen van Verklaring Omtrent het Gedrag word toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen.

Wat is er nieuw voor het kraamverlof?

Werknemers krijgen vanaf 2019 vijf dagen door betaald verlof als hun kind is geboren. Dit verlof was in 2018 nog twee dagen. Het verlof mag opgenomen worden door:

 • De echtgenoot, echtgenote of de geregistreerde partner van de moeder
 • Degene die ongehuwd met de moeder samenwoont
 • Degene die het kind van de moeder erkent

De werknemer kan het verlof meteen opnemen maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen verse vaders of moeders binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon.

Ontwikkeladvies voor 45+’ers

Sinds januari 2019 kent het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor een gratis ontwikkeladvies voor 45+’ers die zich afvragen of ze het huidige werk nog kunnen of willen doen. Werknemers kunnen zo een advies tot 10 januari 2020 aanvragen. De loopbaanadviseur vraagt de subsidie van € 600 aan. In minimaal vier gesprekken komt de huidige situatie aanbod maar ook de competentie, vaardigheden en toekomstoriëntatie. Werknemers die ouder zijn dan 45 jaar en minstens 12 uur per week werken, komen in aanmerking. De loopbaanadviseur moet voldoende opgeleid zijn.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Eindejaarstips

Daling tarieven vennootschapsbelasting

 

De nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting zullen er als volgt uit zien.

 

  2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000 25% 24% 22,5% 21%

 

 

Verzuimboete betalingsverzuim Belastingdienst

 

De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete dan kunt u deze wellicht aanvechten. De Belastingdienst zal namelijk aan moeten tonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.

 

 

Huwelijkse voorwaarden

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan moet u de inkomsten periodiek verrekenen. Doet u dit niet dan wordt bij beëindiging van het huwelijk gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was.

 

 

Uitsluitingsclausule

 

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat de helft van een erfenis of schenking na een echtscheiding naar de ex-partner van uw kind gaat. Zo’n clausule moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Voor een erfenis moet dat gebeuren via een testament. Voor een schenking kunt u dit zelf vastleggen, dit moet dan wel op de dag van de schenking.

 

 

Verminder belasting box 3

 

Heeft u meer dan € 30.000 vermogen (partners : € 60.000)? Verlaag dan de grondslag voor box 3 vóór 1 januari 2018.

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een auto of sieraden te kopen of een schenking te doen.

 

 

Aftrek scholingskosten

 

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen.

Voor de aftrek geldt een drempel (€ 250) maar ook een plafond.  Betaal de scholingskosten nog in 2017 of 2018 en zoveel mogelijk in één jaar. Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.

 

 

Schenkingsvrijstellingen

 

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320.

Deze mag eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 als het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan mag deze onder voorwaarden zelfs worden verhoogd tot € 100.000.

 

 

Handhaving Wet DBA

 

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. Uit interne memo’s van de belastingdienst zou blijken dat de fiscus toch al sneller handhaaft. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast.

 

 

Werkkostenregeling

 

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het fiscale loon ( vrije ruimte) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u de vrij ruimte nog niet benut doe dit dan nog dit jaar, want het is niet mogelijk om deze door te schuiven naar een volgend jaar.

 

 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

INTERNETCONSULTATIE BESCHERMING ZZP’ers EN MKB’ers

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend om informatie te verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp’ers en mkb-ondernemingen bij financiële dienstverlening.

Kleinzakelijke klanten worden hierdoor onafhankelijk van hun specifieke kennis en deskundigheid per producttype verschillend beschermd, aldus het ministerie.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees meer