Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Loonadministratie

Eindejaarstips 2022

Algemeen.

Allereerst willen wij u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 toewensen.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2023.

Controleer uw urenadministratie.

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan het urencriterium te voldoen dient u in beginsel in het kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming te besteden.

Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart moet u toch minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden.

Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de uren die u besteedt aan uw klanten kunt u ook uren die u maakt voor het bijhouden van uw administratie en bijvoorbeeld uw website meenemen.

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek.

Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek.

Deze bedraagt in 2022 € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost.

Daarnaast wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag naar circa 37%.

Denk na over de afwikkeling van de fiscale oudedagsreserve.

U kunt alleen in 2022 nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserv. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve verder niet meer worden opgebouwd. De stand wordt dan “bevroren”. Dit betekentdat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.

Dividenduitkering aantrekkelijk of niet.

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Pak uw winst nog dit jaar.

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven 25,8%). Laat u uw winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven 25,8%).

Bron: NBA

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 22 december 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown is zondag 19 december 2021 ingegaan. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economische steunpakket voor het vierde kwartaal 2021 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden.

Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80 procent naar 90 procent. Ook komen ondernemers in het vierde kwartaal 2021 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij 20 procent omzetverlies in plaats van 30 procent. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro uit.

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht. Zo worden steeds meer reguliere omzetschommelingen gecompenseerd met het ruimere steunpakket, terwijl dit niet de bedoeling is. Ook leggen de steunmaatregelen een groot beslag op de overheidsfinanciën.

Nu de coronapandemie langer aanhoudt werkt het kabinet daarom aan een nieuwe balans tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Een langetermijnvisie over de vormgeving van het steunpakket wil het kabinet voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen gaat omhoog naar 90 procent. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90 procent omzetverlies (op dit moment is dat nog 80 procent). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90 procent.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30 procent naar 20 procent. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20 en 30 procent in het huidige vierde kwartaal, kunnen meteen TVL aanvragen.

De TVL over het vierde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 20 december 2021 (8.00 uur) tot en met 28 januari 2022 (17:00 uur).

RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

Verder moeten ondernemers die TVL over het tweede kwartaal 2021 hebben aangevraagd

uiterlijk  8 maart 2022 hun vaststellingsverzoek indienen. Dit was eigenlijk 11 januari 2022. Met het vaststellingsverzoek wordt de werkelijk omzet over het tweede kwartaal 2021 doorgegeven.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. 

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk.

De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022.

Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking.

Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van vijf naar zes jaar.

Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag willen wij u attenderen op onze site of sociaal media (LinkedIn en facebook), hier kunt u de meest recente updates omtrent coronamaatregelen raadplegen. Met andere woorden hou ons vooral in de gaten!

Wij willen u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021. Vanaf 3 januari staan wij weer voor u klaar.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 toewensen, blijf gezond.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2022.

Lees meer

Eindejaarstips 2021.

Eerste OSS-aangifte in 2021.

Unieregeling.

 Met ingang van 1 juli 2021 kan de in een ander EU-land gevestigde ondernemer die vanuit zijn land goederen verkoopt aan in Nederland gevestigde particulieren, de in Nederland verschuldigde btw afdragen via de One Stop Shop (OSS)-aangifte. In de OSS-aangifte moeten alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw er verschuldigd is in deze EU-lidstaat tegen het daar geldende btw-tarief. Let op.  Als er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, moet er toch een nihil OSS-aangifte worden ingediend.

Retourzendingen en teruggaaf btw.

In het Belastingplan 2022 wordt geregeld dat als er door bijv. retourzendingen per saldo recht bestaat op teruggave van Nederlandse btw, daarvoor door de buitenlandse ondernemer geen verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst ingediend hoeft te worden. De negatieve OSS-aangifte wordt dan gezien als verzoek om teruggave van btw.

Let op. Via de OSS-aangifte kan er geen voorbelasting in aftrek worden gebracht. Voor een teruggaaf van voorbelasting is lokale btw-registratie wel nodig.

Zelfstandigenaftrek daalt verder.

In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Let op. De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging.

Bovendien stijgt in 2022 de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. Let op. Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Tarief vennootschapsbelasting.

In 2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf 2022 betaalt een BV over de eerste € 395.000 15%. Een daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van € 150.000. Tip. Het kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om een BV-winst te verschuiven ten gunste van latere jaren.

Afbouw voordeel elektrische auto.

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over maximaal € 45.000 cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000). Let op. Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerder maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meerdere bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op. De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Bewaarplicht administratie voor ondernemers.

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegvevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Breng uw opleidingskosten in aftrek. 

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Benut de verruimde schenkingsvrijstelling.

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het einde van het jaar nog een schenking doen met een verhoging van € 1.000. Bron: Indicator B.V. en NBA

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 29 november 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Tegelijkertijd met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Met de uitbreiding van de steunmaatregelen is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW keert terug. Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0 aanvragen.  Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van 2021 kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Het nu verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaltermijn voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het vierde kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het verlengde uitstel geldt alleen voor de belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen. 

De invorderingsrente bedraagt nog een half jaar langer 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de TVL van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruik maken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en aan de overige voorwaarden voldoen. Het maximale subsidiebedrag dat een onderneming kan ontvangen bedraagt voor MKB-ondernemingen € 550.000 en voor niet-MKB-ondernemingen € 600.000.  

Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. Dit geldt voor de TVL over het vierde kwartaal over 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemers die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf de TVL over het vierde kwartaal over 2021.

Ondersteuning voor de sportsector. Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 17 september 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de algemene steunmaatregelen die vanwege de coronacrisis in het leven waren geroepen. Dit betekent dat de regelingen NOW, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd.

Het kabinet denkt erover om de TVL-regeling, waarmee bedrijven een deel van de vaste lasten vergoed kunnen krijgen, ook na 1 oktober 2021 te verlengen of om op maat gemaakte steunmaatregelen voor getroffen sectoren te gaan bieden, zoals voor de nachthoreca.

Ook aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie worden verlengd.

Belastinguitstel

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt per 1 oktober 2021. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen dient te worden voldaan.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor zodat de opgebouwde belastingschulden uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Belastingplichtigen ontvangen in september een brief met informatie over de opgebouwde schulden en de mogelijkheden voor uitstel van betaling. 

Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en betaald.

De verlengde aflossingstermijn geldt voor alle belastingschulden van ondernemers, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan.

De invorderingsrente bedraagt in 2021 0,01% en wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1,00%, 1 juli 2022 op 2,00%, 1 januari 2023 op 3,00% en vanaf 1 januari 2024 wordt weer het gebruikelijke tarief van 4,00% gehanteerd. Verder bedraagt de belastingrente sinds 1 oktober 2020 weer 4,00% en met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB verhoogd naar 8,00%.

De Belastingdienst start in september 2021 geleidelijk de invordering op voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling.

Een aantal belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de vijfde openstelling van de TVL-regeling bekendgemaakt in de staatscourant.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 wordt het staatssteunplafond van 1,8 miljoen teruggebracht naar een maximum van € 600.000. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de openstelling in TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

De TVL over het derde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 31 augustus 2021 (8.00 uur) tot en met 26 oktober 2021 (17.00 uur). Er dient bij de aanvraag, indien dat nodig is, direct een accountantsproduct te worden bijgevoegd.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

Als door de coronacrisis de vaste lasten van uw land- en tuinbouwbedrijf niet kunnen worden betaald en de maximale Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is aangevraagd kunt u mogelijk extra steun krijgen door middel van de Subsidie ongedekte vaste kosten voor de land- en tuinbouw (OVK). 

De regeling kan worden aangevraagd van 7 juli 2021 (12.00 uur) tot en met 30 september 2021 (17.00 uur). De OVK is een aanvulling op de TVL.

OVK kan worden verkregen vanaf het kwartaal waarin de maximale TVL (€ 225.000) is aangevraagd.

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u TVL aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Per 1 oktober 2021 wordt de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet.

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. De TONK kan nog, met terugwerkende kracht, tot en met 30 september 2021 bij de gemeente worden aangevraagd.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen.

De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.  

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en terugkeer Werktijdverkorting (WTV)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021.

De zesde aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2021,

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming voor de NOW aanvragen.

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld.

Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober 2021 de Werktijdverkorting (WTV) weer terug.

De Werktijdverkorting biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen wordt. De Werktijdverkorting is dus zeker niet bestemd voor corona gerelateerde omstandigheden.

De Werktijdverkorting heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen Klein Krediet Corona (KKC), Qredits overbruggingskrediet, Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C), en de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) lopen door tot eind 2021 om marktfinanciering te blijven faciliteren. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door tot eind 2021.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 4 juni 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet heeft het steunpakket met drie maanden verlengd omdat de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien.

Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen.

De huidige steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd.

Belastinguitstel

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen.

In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en kregen ze hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen.

Wel wordt er van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dit jaar bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1,00% en vervolgens wordt dit stapsgewijs verhoogd tot 4,00% op 1 januari 2024.

De belastingrente is sinds 1 oktober 2020 verhoogd naar 4,00%. Dat geldt tot en met 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer omhoog naar 8,00%. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tweede helft van juni 2021 opent de TVL over het 2e kwartaal 2021. De TVL over het 2e kwartaal 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. U kunt kiezen of u het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020 gebruikt als referentieperiode.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in het 2e kwartaal 2021 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode.

Er moet een minimaal omzetverlies van 30% zijn en de vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- per kwartaal. Het vergoedingspercentage bedraagt 100%.

Startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen van 31 mei 2021 tot 12 juli 2021 (17.00 uur) steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten.

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.

Voor het 2e kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers gebruik maken van de algemene TVL-regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteunimg Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tot 1 juli 2021 kunnen ondernemers nog gebruikmaken van de Tozo 4.0 mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Het kabinet stelt voor de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal 2021.

De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022.

Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 maanden waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen waardoor zij de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunnen voldoen.

Samenloop Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en TVL

De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3.0 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Deze wijziging is recent bekendgemaakt.

Lees meer