Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Accountancy

Economische gevolgen COVID-19

De ontwikkeling omtrent de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus zal u vast niet ontgaan zijn. Wij willen u informeren over de volgende punten indien uw onderneming in zwaar weer komt door COVID-19. Voor overige maatregelen ter voorkoming van het virus verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Fiscaal

Een onderneming die in betalingsproblemen komt als gevolg van het coronavirus, kan een verzoek om bijzonder uitstel vragen bij de belastingdienst. Dit verzoek is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  Op het moment dat dit verzoek wordt gedaan, worden alle invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet. Het verzoek inzake het bijzonder uitstel zal op een later moment worden beoordeeld. Voorwaarde is dus wel dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van het coronavirus. De belastingrente zal echter gewoon doorlopen en dient het gehele verschuldigde bedrag uiteindelijk alsnog betaald te worden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Werktijdverkorting

Ondernemingen kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen, mits sprake is van minstens 20% minder werk c.q. omzet door gevolgen van het coronavirus en dit geldt voor een periode van minstens twee weken en maximaal vierentwintig weken. Voor de betreffende werknemers kan de werkgever, als gevolg van deze werktijdverkorting, een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. De werktijdverkorting kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Deze faciliteit is niet mogelijk voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Per direct is de BMKB verruimd voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Met deze gedeeltelijke borgstelling van de overheid is het eenvoudiger om een krediet af te sluiten bij de bank ter overbrugging van de liquiditeitsproblemen. Een dergelijk krediet brengt echter wel extra financieringskosten met zich mee.

Wij wijzen u graag op de volgende site: http://kvk.nl/coronaloket

Lees meer

Eindejaarstips

Nieuw btw-identificatienummer

Heeft u een eenmanszaak ?

Dan heeft u een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). Hierdoor is uw privacy beter gewaarborgd. Dit nieuwe nummer dient u vanaf 1 januari 2020 te melden op bijvoorbeeld facturen, briefpapier en de website en bij intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de EU) en andere transacties op basis van EU-regelgeving.

Het oude nummer gebruikt u straks nog alleen voor de communicatie met de Belastingdienst en heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Een taartdoos vol met kassarollen en -afslagen

Als ondernemer heeft u een administratieplicht. Een administratie bestaat uit boeken, bescheiden en overige gegevensdragers. De Belastingdienst kan deze gegevens opeisen bij een belastingcontrole via een zogenaamde informatiebeschikking. Indien u niet de gevraagde gegevens kunt of wilt aanleveren kan de inspecteur de bewijslast omdraaien.

Dit betekent dat hij een aanslag naar een geschatte winst oplegt, aangezien hij deze zonder gegevens niet exact kan bepalen.

U dient er dus op te letten dat uw gegevens volledig,  leesbaar en toegankelijk zijn.

Tientallen meters kassarol voldoen daaraan niet, dus zult u deze bijvoorbeeld digitaal moeten verwerken. Ook kassabonnen die na verkoop van tijd deels onleesbaar worden, zoals thermische, zijn reden tot zorg. Vraag daarom bij grotere aankopen om een andere factuur of scan deze. Besteed ook aandacht aan echtheidskenmerken (papiersoort, kleur, logo en watermerk).

U bent verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten moet u tien jaar bewaren.

Box 3 heffing

Het heffingsvrij vermogen in box 3 zal per 1 januari 2020 omhoog gaan naar € 30.846 per persoon (voor fiscale partners samen €61.692).

De regering is van plan om de belastingheffing in box 3 verder aan te passen zodat de heffing beter aansluit bij de (gemiddelde) werkelijk behaalde rendementen. Naar verwachting gelden de nieuwe regels vanaf 2022.

Tarief aanmerkelijk belang

Het uitkeren van dividend wordt vanaf 1 januari 2020 zwaarder belast. Het huidige tarief van 25,0% voor een aanmerkelijk belang in box 2 wordt namelijk verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting welke ook gaat gelden voor rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.

De huidige KOR komt dan te vervallen.

Ga na of de nieuwe KOR aantrekkelijk voor u is. U kunt dan namelijk kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 Nederlandse omzet in een kalenderjaar heeft.

U hoeft dan geen btw-aangifte te doen, geen btw in rekening te brengen en te vermelden op facturen en betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

Als u voor de nieuwe KOR kiest geldt deze voor een periode van drie jaar mits u aan de gestelde omzeteis blijft voldoen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Attentiepunten November 2019

Welke omzet telt mee voor de kleineondernemersregeling?

Vanaf 2020 komt er een nieuwe kleineondernemingsregeling, hier kunnen ook B.V.’s met een beperkte omzet gebruikmaken van maken. De grens ligt bij een omzet van maximaal € 20.000. Hoe zit dat?De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.         

De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.                                                                                                              

Toepassing van de nieuwe KOR is dus alleen mogelijk als de BV niet meer dan € 20.000 omzet maakt. De vraag is dan of alle omzet van de B.V. hierbij meetelt. Waar moet u rekening mee houden? 

Het gaat hierbij om omzet die een in Nederland gevestigde onderneming behaalt met het leveren van goederen en/of diensten die voor de btw belastbaar zijn in Nederland. Daarbij speelt het geen rol, welk tarief dat daarop van toepassing is 21%, 9% of 0%. Ook als de heffing van btw is verlegd naar de afnemer, telt deze omzet toch mee voor de grens van de nieuwe KOR. De omzet die is behaald met het verrichten van intracommunautaire leveringen en exportleveringen, telt ook mee.   

Welke omzet telt dan niet mee? Duidelijk is dat de meeste omzet meetelt voor deze grens. Maar welke omzet telt dan niet mee voor de KOR:

 • Btw-vrijgestelde omzet;
 • Niet in Nederland met btw belaste omzet, onder andere het volgende;
  • Diensten aan EU-ondernemers, dit is namelijk btw verlegd;
  • Installatieleveringen in het buitenland;
  • Afstandsverkopen.
 • Omzet van wege het afstoten van roerende of onroerende bedrijfsmiddelen.

Er zijn wel enkele vrijgestelde omzetten die toch meetellen, de uitzonderingen:

 • De BTW-vrijgestelde verhuur en levering van onroerende zaken;
 • De vrijgestelde omzet uit bancaire diensten en handel in effecten, krediet en verzekeringsdiensten.

Keuze maken

Ga aan de hand van dit artikel na of uw B.V. onder de omzetgrens blijft van € 20.000. In dit het geval dan kunt u kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR. Deze geldt dan voor een periode van 3 jaar. Voor 20 november 2019 moet dit verzoek ingediend zijn bij de belastingdienst.

Nieuwe auto in de loop van het jaar.

Wisselt u in de loop van het jaar van auto? Dan geldt de grens van 500 km voor beide auto’s samen! Het heeft dan geen zin mocht u een van de auto’s 100% zakelijk gebruiken om aan de bijtelling te ontkomen, als u de andere auto gewoon privé heeft gebruikt. U komt immers met beide auto’s samen over de grens van 500 km heen en dus krijgt u voor beide auto’s de bijtelling voor privégebruik.

Even stoppen om te bellen is parkeren

In een recente procedure voor hof Amsterdam had een automobilist een aanslag parkeerbelasting gekregen. Omdat hij zijn auto even kort op een parkeerplaats had gezet zodat hij even kon bellen. Hij vermoede namelijk dat het dringend was, maar zijn handsfree voorziening in de auto werkte niet. Daarom was hij zo verstandig om even te stoppen om te bellen. Dat is wel zo veilig. Na amper 1,5 minuut is hij weer doorgereden. De automobilist vond het onredelijk dat hij daarvoor parkeerbelasting moest betalen. Het Hof besliste echter dat het stilzetten van een auto op een parkeerplaats om een telefoongesprek te voeren, voor de parkeerbelasting moet worden aangemerkt als parkeren.

Belastingplan 2020

Welke belangrijkste voorgestelde wijzingen voor 2020 moet u weten:

1 Bijtelling elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto te verhogen is een maatregel die is opgenomen in het klimaatakkoord. Per 1 januari 2020 wordt dit 8% dit was 4% over de cataloguswaarde tot € 45.000 dit was € 50.000. Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. Per 1 januari 2021 wordt dit 12% over de eerste € 40.000. De gewone bijtelling blijft ongewijzigd 22%. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 totdat er in 2026 geen verschil meer is tussen elektrische of gewone auto’s van de zaak.

2 Tarieven vennootschapsbelasting

De verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat gewoon door. De voorgestelde verlaging van het hoge tarief gaat niet door. Er wordt voorgesteld om het hoge tarief in de structurele situatie ten opzichte van de wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt te verlagen. Het hoge tarief blijft dus in 2020 25%. Per 1 januari 2021 wordt dit verlaagd naar 21.7%.

3 Werkkostenregeling, verhoging vrij ruimte

Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zonder dat zij hierover loonheffing hoeven te betalen. Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 gaat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1.2%

4 Innovatiebox vanaf 2021

Als uw B.V. winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft de B.V. over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de innovatiebox het kabinet is van plan om in 2021 het tarief van de box te verhogen van 7% naar 9%.

Lees meer

Attentiepunten Juni 2019

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

De staatssecretaris van financiën heeft laten weten dat alle eenmanszaken voor 1 januari 2020 een nieuw btw nummer krijgen. De belastingdienst voldoet hiermee aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het burgerservicenummer niet meer in het btw-nummer gebruikt mag worden. Volgens de AP moet het BSN niet openbaar worden gemaakt omdat dit een vertrouwelijk nummer is dat enkel is bestemd voor de communicatie tussen overheid en ondernemer.

De belastingdienst heeft toegezegd dat dit jaar alle eenmanszaken een nieuw btw-nummer krijgen. Dit nummer is alleen voor extern gebruik. Dit betekend dat de ondernemers van af 2020 dit nieuw nummer op hun website en facturen moeten opnemen.

Zelfstandige inhuren, blijf waakzaam!

Onlangs heeft de belastingdienst de resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties (wet DBA) bekendgemaakt. De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Tot 1 juni 2018 handhaafde de belastingdienst wel in gevallen van ernstige kwaadwilligheid. Er kunnen wel naheffingen en boetes worden opgelegd in alle gevallen van kwaadwilligheid.  De volgende aanwijzingen kwamen aan het licht waarbij onjuist handelen werd vermoed:

 • aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding terwijl er geen gezagsverhouding zou zijn.
 • Zzp’ers die op dezelfde wijze, dezelfde werkzaamheden verrichten als eigen werknemers.
 • Activiteiten die worden uitgevoerd die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering betreffen, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienst verband.
 • Er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, terwijl het gezag niet ontbreekt.
 • Duur van de arbeidsrelatie. Blijkt dermate lang te zijn dat het werk van de zzp’er lijkt ingebed in het bedrijf.
 • Er lijkt sprake te zijn van een fictieve dienstbetrekking.
 • Er word niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

De belastingdienst moet bij sanctie kunnen bewijzen dat:

 1. Een (fictieve) dienstbetrekking
 2. Evidente schijnzelfstandigheid
 3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Verlaging vennootschapsbelastingtarief, en nu?

Volgens het belastingplan zouden de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 gedaald moeten zijn tot 16% voor de eerste schijf een 22.5% voor de hoogste schijf. Dit volgt uit het reageerakkoord waarin een stapsgewijze verlaging van de tarieven voor de komende jaren is afgesproken.

Het werd duidelijk dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Hierop is besloten de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven verder door te zetten. Het tarief in de eerste schijf zal in 2021 15% worden terwijl het toptarief 20.5% wordt. Het top tarief zal in 2019 ongewijzigd blijven (25%).

Werkt u via een BV dan kan het dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk.  Bijvoorbeeld via het vormen van een fiscale voorziening. Het kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een onderhoudsvoorziening schilderwerk bedrijfspand, reorganisaties, milieuschade enz.

Hoe zit het met uw privacy?

Staatssecretaris Snel heeft onlangs Kamervragen over de privacyregels bij de belastingdienst beantwoord. Privacy is een hoog goed in Nederland en gezien de toenemende digitalisering en koppeling van bestanden steeds belangrijker. De belastingdienst moet rekening houden bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld bij het controleren van uw aangifte. Toch mag de belastingdienst informatie opvragen die belang kan zijn voor uw belastingheffing. Denk hierbij aan het controleren van uw uitgaande of inkomende facturen bij het bedrijf waarmee u zakendoet.

De informatieplicht van geestelijken, notarissen, advocaten, artsen en apothekers wordt echter beperkt door het verschoningsrecht. Dit betekend echter niet dat de belastingdienst deze personen niet om informatie mag vragen. Bespreek dit met uw vertrouwenspersoon bijvoorbeeld uw huisarts.

Uw bankrekening, wie kijkt er mee?

Voor 1 januari 2020 moeten de belastingdienst, het openbaar Ministerie, de politie en bijzondere opsporingsdiensten bankgegevens bij Nederlandse banken kunnen opvragen. Als de overheid op dit moment gegevens willen inzien gaat dit meestal handmatig en op individuele basis. Volgens de nieuwe regels worden banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden, aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens waarin de overheidsdiensten gegevens kunnen opvragen.

Banken worden wettelijk verplicht om vragen via het portaal te beantwoorden. Ook de belastingdienst krijgt toegang tot dit portaal om te controleren of opgegeven rekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om fraude met toeslagen te voorkomen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

De Nieuwe Kleineondernemingsregeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 zal een nieuwe regeling omtrent de huidige kleineondernemersregeling intreden. De kleineondernemersregeling hoe wij hem nu kennen met de ontheffing van administratieve verplichtingen verdwijnt en in plaats daarvan kan de ondernemer kiezen voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van de BTW-plicht mag de omzet per kalenderjaar niet meer bedragen dan € 20.000. Een belastingvermindering voor de BTW bestaat vanaf 2020 dus niet meer.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen toe te passen bij een eenmanszaak, terwijl rechtspersonen als stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen ook gebruik van de nieuwe regeling kunnen maken.
Wanneer u kiest voor de vrijstelling van de BTW-plicht bent u hier ten minste voor 3 jaar aan gebonden. Let dan ook op dat uw omzet in elk van dit jaar niet meer dan de € 20.000 grens bedraagt. Mocht u in deze 3 jaar willen investeringen, dan heeft u ook geen recht meer op terugvordering van de voorbelasting en adviseren wij u hier geen gebruik van te maken.
Kiest u desondanks deze overwegingen toch voor de vrijstelling, dan heeft dit uiteraard zijn gevolgen. U brengt geen BTW meer in rekening bij uw klanten, de BTW die leveranciers bij uw in rekening brengen mag u niet meer aftrekken of terugvragen en u doet geen BTW-aangifte meer samenstellen en indienen. Wel dient u de gemaakte omzet in uw administratie bij te houden. Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor deze nieuwe regeling. Wilt u direct vanaf 1 januari 2020 aan deze nieuwe regeling deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.
Heeft u op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen, dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. De belastingdienst meldt u automatisch voor deze vrijstelling aan, u ontvangt hier een aparte brief over. In deze brief staat ook wat u moet doen wanneer u geen gebruikt wilt maken van de vrijstelling.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Bron: Belastingdienst

Lees meer

Nog een maand om uw organisatie AVG-proof te maken!

Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking, waardoor er in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt.

Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming goed is voorbereid op deze nieuwe wetgeving, welke stappen moeten er ondernomen worden?

De AVG moet er voor zorgen dat de rechten van betrokkenen op privacy worden vergroot. Het kan grote gevolgen hebben als een bedrijf of vereniging de privacy rechten niet respecteert. De autoriteit persoonsgegevens (AP) kunnen namelijk boetes opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van uw omzet!

U heeft dus niet veel tijd meer om een plan op te stellen om de gevolgen van de wetswijziging te overzien.

De volgende 10 stappen kunnen u helpen goed voorbereid te zijn op de veranderende regelgeving.

 

1 Bewustwording

Weten u en uw werknemers al dat de AVG eraan komt en wat dit betekent voor de diensten die u levert of de interne processen die u voert?

Zorg ervoor dat de mensen uit uw organisatie weten welke veranderingen eraan komen. Breng uw diensten en processen in kaart en bekijk of er persoonsgegevens bij betrokken zijn. Als dat zo is moeten er maatregelen worden getroffen.

 

2 Rechten van betrokkenen

Ook op dit moment hebben de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, het recht op inzage van hun gegevens en het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens.

Een nieuw recht onder de AVG is recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wanneer er iemand weggaat bij uw organisatie, hij of zij het recht heeft om zijn gegevens over te laten dragen aan zijn nieuwe dienstverlener.

Voor zover het persoonsgegevens betreft, moet men vanaf 28 mei 2018 meewerken aan het verzoek tot overdracht van de persoonsgegevens! Doet men dat niet, dan kan uw organisatie hiervoor een klacht indienen bij de AP. De AP is verplicht om die klacht te behandelen. Mocht daaruit blijken dat de rechten niet zijn gerespecteerd of dat deze zijn processen niet op orde heeft, dan kan de AP een boete opleggen.

Zorg dat uw organisatie in staat is persoonsgegevens van klanten en relaties te overleggen en over te dragen aan derden. Lukt dat nog niet zorg er dan voor dat er maatregelen worden getroffen zodat u voldoet aan deze verplichting.

 

3 Inzicht in uw verwerkingen

Vanaf 25 mei 2018 bent u verplicht te documenteren welke persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel u dat doet, en waar de gegevens vandaan komen en met wie u de gegevens deelt. Breng deze gegevens tijdig in kaart.

 

4 DPIA

Onder de AVG kunt u verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren.

Bij zo’n DPIA worden de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart gebracht om eventuele risico’s te verwijderen.

U bent verplicht om een DPIA uit te voeren als de gegevensverwerking in uw organisatie een hoog privacyrisico met zich meebrengt. Het is in ieder geval zo als u op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals gender, seksuele geaardheid ras of gezondheidsgegevens, of als u mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (cameratoezicht).

Komt er uit dat de verwerking een hoog risico oplevert (DPIA) dan moeten de risico’s verkleint worden of de verwerking voorleggen aan de AP voordat u de verwerking start.

 

5 Privacy ‘by design’ of ‘by default’

De beginselen van de AVG, zoals dataportabiliteit en het inzicht in de datastromen moeten terug komen in de organisatie.

Bij privacy by design wordt er bij het ontwerpen van uw producten of diensten al rekening mee gehouden dat de persoonsgegevens goed worden beschermd en dat alleen gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn.

Privacy by default betekent dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om er voor te zorgen dat de privacy wordt beschermd. Bijvoorbeeld met een app dan moet u er voor zorgen dat de locatiegegevens niet worden geregistreerd, als iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief mag u niet meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk.

 

6 Functionaris gegevensbescherming

Onder de AVG kan uw organisatie verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

 

7 Meldplicht datalekken

Al vanaf januari 2016 geldt de Wet meldplicht datalekken in Nederland. De AVG stelt wel strengere eisen. Zo moet u alle datalekken bijhouden, niet alleen de gemelde datalekken.

 

8 Bewerkersovereenkomst

Als gegevens uit uw organisatie verwerkt worden moet u een bewerkersovereenkomst hebben, hier moet instaan hoe de bewerker met de gegevens omgaat.

 

9 Toezichthouder

Heeft u vestigingen in meerdere lidstaten van de EU of klanten uit meerdere lidstaten, dan is er vanaf 25 mei 2018 maar één toezichthouder waarmee u zakendoet.

 

10 Toestemming

Bij sommige verwerkingen van gegevens heeft u toestemming van de persoon nodig. Zorg ervoor dat de gegeven toestemming goed wordt vastgelegd. U moet namelijk kunnen aantonen dat de toestemming is gegeven. Toestemming kan ook weer worden ingetrokken.

 

De AVG raakt vooral bedrijven die werken met zeer privacygevoelige informatie.

Lees meer

Attentiepunten April 2018

Wijziging box 3

 

De box 3-belasting over vermogen is veel mensen een doorn in het oog. Goed nieuws: er wordt iets gedaan aan de huidige regels.

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2018 verhoogd van € 25.000 naar € 30.000.

Fiscale partners hebben dus een totale vrijstelling van € 60.000.

 

Geen verlenging eerste tariefschijf vpb

 

Voor vennootschappen zou de belastingdruk lager worden. Door de eerste schijf van de vennootschapsbelasting te verlengen, zou vanaf 2018 meer winst tegen het lagere tarief belast worden. Dat is van de baan. Daarvoor in de plaats komt vanaf 2019 een tariefsverlaging.

 

Milieulijst en Energielijst bekend

 

Investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst en Energielijst staan, kunnen een mooi belastingvoordeel opleveren.

Investeringen in bedrijfsmiddelen op de milieulijst, kunnen recht geven op milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu bedrijfsmiddelen (Vamil). Investeringen die op de energielijst staan, komen mogelijk in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Fiscale fietsregeling eenvoudiger

 

Er komt een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. De bedoeling is dat er net als voor de auto van de zaak een forfaitaire bijtelling voor privégebruik gaat gelden. De regeling gaat per 1 januari 2020 in.

 

Handhaving Wet DBA, verder uitstel

 

De Belastingdienst kan vanaf 1 juli 2018 in meer gevallen ingrijpen. Er is aangekondigd dat men niet speciaal gaat controleren op schijnconstructies. Alleen als er om een andere reden een controle plaatsvindt, wordt dit meegenomen. De Belastingdienst mag na 1 juli 2018 ingrijpen bij evidente schijnzelfstandigheid. Denk bijvoorbeeld aan iemand die al gedurende meerdere jaren fulltime als zelfstandige voor een opdrachtgever werkt. Bovendien moet er sprake zijn van opzet.

De Belastingdienst moet bewijzen dat partijen zich bewust zijn geweest van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. Er is volgens de staatssecretaris ook sprake van opzet als een situatie is voorgelegd en de Belastingdienst meerdere keren heeft aangegeven dat er naar zijn mening sprake is van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Eindejaarstips

Daling tarieven vennootschapsbelasting

 

De nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting zullen er als volgt uit zien.

 

  2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000 25% 24% 22,5% 21%

 

 

Verzuimboete betalingsverzuim Belastingdienst

 

De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete dan kunt u deze wellicht aanvechten. De Belastingdienst zal namelijk aan moeten tonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.

 

 

Huwelijkse voorwaarden

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan moet u de inkomsten periodiek verrekenen. Doet u dit niet dan wordt bij beëindiging van het huwelijk gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was.

 

 

Uitsluitingsclausule

 

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat de helft van een erfenis of schenking na een echtscheiding naar de ex-partner van uw kind gaat. Zo’n clausule moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Voor een erfenis moet dat gebeuren via een testament. Voor een schenking kunt u dit zelf vastleggen, dit moet dan wel op de dag van de schenking.

 

 

Verminder belasting box 3

 

Heeft u meer dan € 30.000 vermogen (partners : € 60.000)? Verlaag dan de grondslag voor box 3 vóór 1 januari 2018.

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een auto of sieraden te kopen of een schenking te doen.

 

 

Aftrek scholingskosten

 

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen.

Voor de aftrek geldt een drempel (€ 250) maar ook een plafond.  Betaal de scholingskosten nog in 2017 of 2018 en zoveel mogelijk in één jaar. Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.

 

 

Schenkingsvrijstellingen

 

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320.

Deze mag eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 als het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan mag deze onder voorwaarden zelfs worden verhoogd tot € 100.000.

 

 

Handhaving Wet DBA

 

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. Uit interne memo’s van de belastingdienst zou blijken dat de fiscus toch al sneller handhaaft. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast.

 

 

Werkkostenregeling

 

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het fiscale loon ( vrije ruimte) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u de vrij ruimte nog niet benut doe dit dan nog dit jaar, want het is niet mogelijk om deze door te schuiven naar een volgend jaar.

 

 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

Het kabinet maakt een einde aan de inkeerregeling per 1 januari 2018. Deze regeling werd 1 januari 1998 ingevoerd met als achterliggende gedachte dat het risico op een boete een zwartspaarder er niet van zou moeten weerhouden om zich te melden bij de Belastingdienst. Deze regeling heeft tot eind 2016 circa € 2 miljard opgeleverd.

Het kabinet vind het tijd om een einde aan de regeling te maken omdat ze het onwenselijk vindt dat belastingontduikers ( gedeeltelijk) straffeloos kunnen blijven. Dit geeft een verkeerd signaal naar de maatschappij en is slecht voor de belastingmoraal van burgers die wel tijdig en correct aan hun verplichtingen voldoen.

Wilt u nog gebruik maken van deze regeling neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs, voor het einde van dit jaar.

Lees meer