Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Admistratie & Belastingen

Eindejaarstips 2021.

Eerste OSS-aangifte in 2021.

Unieregeling.

 Met ingang van 1 juli 2021 kan de in een ander EU-land gevestigde ondernemer die vanuit zijn land goederen verkoopt aan in Nederland gevestigde particulieren, de in Nederland verschuldigde btw afdragen via de One Stop Shop (OSS)-aangifte. In de OSS-aangifte moeten alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw er verschuldigd is in deze EU-lidstaat tegen het daar geldende btw-tarief. Let op.  Als er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, moet er toch een nihil OSS-aangifte worden ingediend.

Retourzendingen en teruggaaf btw.

In het Belastingplan 2022 wordt geregeld dat als er door bijv. retourzendingen per saldo recht bestaat op teruggave van Nederlandse btw, daarvoor door de buitenlandse ondernemer geen verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst ingediend hoeft te worden. De negatieve OSS-aangifte wordt dan gezien als verzoek om teruggave van btw.

Let op. Via de OSS-aangifte kan er geen voorbelasting in aftrek worden gebracht. Voor een teruggaaf van voorbelasting is lokale btw-registratie wel nodig.

Zelfstandigenaftrek daalt verder.

In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Let op. De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie ! wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging.

Bovendien stijgt in 2022 de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. Let op. Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Tarief vennootschapsbelasting.

In 2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf 2022 betaalt een BV over de eerste € 395.000 15%. Een daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van € 150.000. Tip. Het kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om een BV-winst te verschuiven ten gunste van latere jaren.

Afbouw voordeel elektrische auto.

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over maximaal € 45.000 cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000). Let op. Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde advisuer inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerder maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meerdere bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op. De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Bewaarplicht administratie voor ondernemers.

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegvevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Breng uw opleidingskosten in aftrek. 

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Benut de verruimde schenkingsvrijstelling.

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het einde van het jaar nog een schenking doen met een verhoging van € 1.000. Bron: Indicator B.V. en NBA

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 29 november 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Tegelijkertijd met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Met de uitbreiding van de steunmaatregelen is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW keert terug. Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0 aanvragen.  Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van 2021 kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Het nu verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaltermijn voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het vierde kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het verlengde uitstel geldt alleen voor de belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen. 

De invorderingsrente bedraagt nog een half jaar langer 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de TVL van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruik maken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en aan de overige voorwaarden voldoen. Het maximale subsidiebedrag dat een onderneming kan ontvangen bedraagt voor MKB-ondernemingen € 550.000 en voor niet-MKB-ondernemingen € 600.000.  

Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. Dit geldt voor de TVL over het vierde kwartaal over 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemers die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf de TVL over het vierde kwartaal over 2021.

Ondersteuning voor de sportsector. Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 november 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen krijgen opnieuw financiële steun. Doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De deadline voor het indienen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) is verlengd van 31 oktober 2021 naar 9 januari 2022. Indien er voor 9 januari 2022 geen definitieve vaststelling is ingediend bij het UWV gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op NOW en moet het toegekende voorschot worden terugbetaald.

Heeft u vóór 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag gedaan en heeft u daarbij aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van de benodigde accountants- of derdenverklaring dan heeft u daarvoor tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd.

Doet u na 31 oktober 2021, maar uiterlijk op 9 januari 2022 een vaststellingsaanvraag zonder een accountants- of derdenverklaring, dan krijgt u hiervoor 14 weken aanvullend de tijd.

Indien u terug moet betalen, geldt de reguliere termijn van zes weken.

U kun echter telefonisch of digitaal een betalingsregeling met het UWV overeenkomen. U kunt dan maximaal vijf jaar de tijd krijgen om het bedrag terug te betalen.

Daarnaast kan er een betaalpauze van een jaar worden ingelast. Bij terugbetaling in termijnen bent u geen rente verschuldigd.

Belastinguitstel

Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen, dan kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (TAT) aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 voor de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

De regeling kent onder meer de volgende voorwaarden:

U moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen.

Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, wordt voor het grootste deel veroorzaakt dor de coronacrisis.

De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en de onderneming is levensvatbaar.

Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is aangifte gedaan.

Is de totale belastingschuld € 20.000,- of hoger, dan moet u zorgen voor een verklaring van een derde deskundige. Hieruit moet blijken dat u aan de hiervoor genoemde eisen wordt voldaan.

Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring waarin u de aard van de betalingsproblemen aangeeft.  

U kunt dit extra uitstel van betaling met terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt dan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 aanvullend uitstel toegekend. Betaalt u op of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende versoepelingen aan, dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig hebt betaald, vernietigd als de Belastingdienst besluit dat u hiervan gebruik kunt maken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlengt de TVL regeling gedurende het vierde kwartaal 2021.

Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met de extra steun is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid.

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzicht van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming aan hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.

Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de regeling opengesteld.         

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), geldig voor evenementen die buiten de TRSEC vallen wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100 procent vergoeding van de kosten. De regeling wordt nog uitgewerkt.  

Ondersteuning voor de culturele sector.

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de regeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hiervoor genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector.

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele

sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Lees meer

Per 1 juli 2021 is er het One Stop Shop System, wat houdt dat in?

Algemeen

Om het huidige Europese systeem van btw verder te verbeteren, is per 1 juli 2021 het Mini One Stop Shop System (MOSS regeling) onder andere uitgebreid voor afstandsverkopen aan particulieren in de Europese uni.

Vanaf dat moment kunnen naast e-commerce dienstverleners (zoals bijvoorbeeld webshops), ook bedrijven die afstandsverkopen doen een beroep doen op het One Stop Shop System (OSS regeling).

Tot 1 juli 2021: de MOSS regeling

Voor leveranciers van digitale-commerce diensten in de Europese Unie is er al langer de MOSS regeling. Door deze vereenvoudigde btw-registratie hoeven ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de BTW. Het is namelijk zo dat wanneer een e-commerce ondernemer zijn diensten verricht aan een particulier (of iemand die geen btw-identificatienummer heeft), dat deze dienst belast is in het land waar die afnemer woont en zich moet registreren voor de btw en in dat land btw-aangifte moet doen.

Door een MOSS aangifte wordt dat voorkomen. De ondernemer vraagt een inlogcode aan bij de Nederlandse Belastingdienst voor MOSS en dan kan hij btw-aangifte doen via de website van de Nederlandse Belastingdienst.

Hij betaalt de buitenlandse btw aan de Nederlandse Belastingdienst en zij regelen de betaling aan alle andere EU-landen.   

Vanaf 1 juli 2021: de OSS regeling

De MOSS regeling werkt goed voor e-commerce diensten.

Daarom wordt hij vanaf 1 juli 2021 uitgebreid voor afstandsverkopen en voor overige diensten aan particulieren en komt er een nieuwe naam: One Stop Shop System (OSS).

Dit geldt dan voor alle EU-lidstaten. Voor de volledigheid melden we dat het Verenigd Koninkrijk hier niet aan mee doet.

Er geldt een drempelbedrag van € 10.000 per jaar. Als grensoverschrijdende verkopen binnen de EU onder dit drempelbedrag blijven, mag de ondernemer Nederlandse btw rekenen en hoeft zich niet in andere EU-landen te registreren of daar btw af te dragen. Hierboven moet de ondernemer in het andere EU-land btw gaan betalen.

Om het ondernemers die wel boven het drempelbedrag uitkomen makkelijker te maken, is de OSS regeling in het leven geroepen. De onderneming blijft dan gewoon in Nederland geregistreerd en kan één enkele aangifte doen voor de btw die zij in de verschillende EU-landen verschuldigd zijn.

Omdat verschillende landen in de EU andere btw-tarieven hanteren, is het ook belangrijk om te inventariseren in welke landen de onderneming levert en wat de invloed zal zijn op de prijs voor consumenten in dat land.   

Het voordeel van de OSS is dat er geen registratie in het buitenland nodig is.

Overigens is de OSS een keuze. Ondernemers mogen er altijd voor kiezen om zich wel te registreren in het buitenland.

Heeft de ondernemer bijvoorbeeld een webshop en maakt hij geen of nauwelijks kosten in het buitenland. Dan is de OSS zeker een goed idee. In de OSS aangifte kun je namelijk alleen maar btw betalen en niet terugvragen.

Maar heeft de ondernemer bijvoorbeeld voorraad in het buitenland en maakt hij kosten voor bijvoorbeeld een loods.

De btw op de huur van de loods kun je dan terugvragen in dat EU-land. Hiervoor dien je je wel te registreren in het buitenland.

Vanaf 1 april 2021 kunnen ondernemers zich aanmelden voor de OSS via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Om de aanvraag in te dienen heb je een DigiD nodig (voor eenmanszaken en zzp’ers) of eHerkenning niveau 3.

De module zal vanaf 1 juli 2021 beschikbaar zijn.

Verder dient men, in ieder land waar men al staat geregistreerd voor de btw, zich te deregistreren.

Omdat de computersystemen in Nederland nog niet op orde zijn zal de aangifte OSS vooralsnog handmatig moeten worden ingevuld via het portaal van de Belastingdienst.

BTW-meldingen voor tijdvakken vanaf 1 juli 2021 kunt u indienen via het éénloketsysteem van Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Om in te loggen heb je een DigiD nodig (voor eenmanszaken en zzp’ers) of eHerkenning niveau 3.

De btw-meldingen worden tijdelijk handmatig verwerkt. Daarom kan de btw-melding niet worden ingediend via andere administratiesoftware.

Voor vragen is de Belastingdienst bereikbaar onder e-mailadres: Serviceteam.Moss@belastingdienst.nl

Gebruikte u de MOSS regeling. Dan hebben wij u vanaf 1 juli 2021 automatisch aangemeld voor de Unieregeling van het nieuwe éénloketsysteem en hierover een brief gestuurd.

Neemt u deel aan de Unieregeling. Dan moet u alle diensten en leveringen die onder de regeling vallen via de Unieregeling binnen het éénloketsysteem aangeven.

U mag bijvoorbeeld niet de digitale diensten aangeven met de Unieregeling en de afstandsverkopen binnen de EU in het land waar u levert.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 17 september 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de algemene steunmaatregelen die vanwege de coronacrisis in het leven waren geroepen. Dit betekent dat de regelingen NOW, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd.

Het kabinet denkt erover om de TVL-regeling, waarmee bedrijven een deel van de vaste lasten vergoed kunnen krijgen, ook na 1 oktober 2021 te verlengen of om op maat gemaakte steunmaatregelen voor getroffen sectoren te gaan bieden, zoals voor de nachthoreca.

Ook aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie worden verlengd.

Belastinguitstel

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt per 1 oktober 2021. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen dient te worden voldaan.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor zodat de opgebouwde belastingschulden uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Belastingplichtigen ontvangen in september een brief met informatie over de opgebouwde schulden en de mogelijkheden voor uitstel van betaling. 

Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en betaald.

De verlengde aflossingstermijn geldt voor alle belastingschulden van ondernemers, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan.

De invorderingsrente bedraagt in 2021 0,01% en wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1,00%, 1 juli 2022 op 2,00%, 1 januari 2023 op 3,00% en vanaf 1 januari 2024 wordt weer het gebruikelijke tarief van 4,00% gehanteerd. Verder bedraagt de belastingrente sinds 1 oktober 2020 weer 4,00% en met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB verhoogd naar 8,00%.

De Belastingdienst start in september 2021 geleidelijk de invordering op voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling.

Een aantal belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de vijfde openstelling van de TVL-regeling bekendgemaakt in de staatscourant.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 wordt het staatssteunplafond van 1,8 miljoen teruggebracht naar een maximum van € 600.000. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de openstelling in TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

De TVL over het derde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 31 augustus 2021 (8.00 uur) tot en met 26 oktober 2021 (17.00 uur). Er dient bij de aanvraag, indien dat nodig is, direct een accountantsproduct te worden bijgevoegd.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

Als door de coronacrisis de vaste lasten van uw land- en tuinbouwbedrijf niet kunnen worden betaald en de maximale Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is aangevraagd kunt u mogelijk extra steun krijgen door middel van de Subsidie ongedekte vaste kosten voor de land- en tuinbouw (OVK). 

De regeling kan worden aangevraagd van 7 juli 2021 (12.00 uur) tot en met 30 september 2021 (17.00 uur). De OVK is een aanvulling op de TVL.

OVK kan worden verkregen vanaf het kwartaal waarin de maximale TVL (€ 225.000) is aangevraagd.

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u TVL aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Per 1 oktober 2021 wordt de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet.

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. De TONK kan nog, met terugwerkende kracht, tot en met 30 september 2021 bij de gemeente worden aangevraagd.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen.

De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.  

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en terugkeer Werktijdverkorting (WTV)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021.

De zesde aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2021,

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen en daardoor omzet misloopt, kunt u in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming voor de NOW aanvragen.

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld.

Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober 2021 de Werktijdverkorting (WTV) weer terug.

De Werktijdverkorting biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen wordt. De Werktijdverkorting is dus zeker niet bestemd voor corona gerelateerde omstandigheden.

De Werktijdverkorting heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen Klein Krediet Corona (KKC), Qredits overbruggingskrediet, Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C), en de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) lopen door tot eind 2021 om marktfinanciering te blijven faciliteren. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door tot eind 2021.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 4 juni 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet heeft het steunpakket met drie maanden verlengd omdat de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien.

Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen.

De huidige steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd.

Belastinguitstel

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen.

In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en kregen ze hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen.

Wel wordt er van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dit jaar bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1,00% en vervolgens wordt dit stapsgewijs verhoogd tot 4,00% op 1 januari 2024.

De belastingrente is sinds 1 oktober 2020 verhoogd naar 4,00%. Dat geldt tot en met 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer omhoog naar 8,00%. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tweede helft van juni 2021 opent de TVL over het 2e kwartaal 2021. De TVL over het 2e kwartaal 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. U kunt kiezen of u het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020 gebruikt als referentieperiode.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in het 2e kwartaal 2021 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode.

Er moet een minimaal omzetverlies van 30% zijn en de vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- per kwartaal. Het vergoedingspercentage bedraagt 100%.

Startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen van 31 mei 2021 tot 12 juli 2021 (17.00 uur) steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten.

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.

Voor het 2e kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers gebruik maken van de algemene TVL-regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteunimg Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tot 1 juli 2021 kunnen ondernemers nog gebruikmaken van de Tozo 4.0 mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Het kabinet stelt voor de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal 2021.

De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022.

Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 maanden waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen waardoor zij de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunnen voldoen.

Samenloop Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en TVL

De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3.0 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Deze wijziging is recent bekendgemaakt.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 maart 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket uit voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien. Zij krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 85 naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal 2021 gaat naar verwachting vanaf half mei 2021 open.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.

De TONK is, afhankelijk van de gemeente, sinds maart 2021 aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd.

Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is.

Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie.

Ongeacht de startdatum in de gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. 

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren 

De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Het geld komt volgens het kabinet vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 22 januari 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

Het subsidiepercentage voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedraagt 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies.

Verder wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten waardoor ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.

Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 2021, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.      

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro.

Voorraadregeling detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel (bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare kleding). De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage van de TVL (voorheen 5,6%) tot maximaal 200.000 euro.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

Het kabinet hoopt het loket in mei 2021 te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Verhoging tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd.

De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom.

De loonsomvrijstelling blijft 10%.

Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Voor de Tozo 3 geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Verder ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets voor de Tozo 4 per 1 april 2021.Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is.

De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Kredietfaciliteit voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers , die gebruik willen maken van de WHOA als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.

Belastingmaatregelen  

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dat nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 gereed is.

Het kabinet onderzoekt welke belastingmaatregelen nodig zijn waarmee werkgevers na de crisis thuiswerkkosten kunnen vergoeden waarbij ook gekeken wordt naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Voor 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Verder worden verschillende andere belastingmaatregelen verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 11 december 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket op onderdelen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari 2021 zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent.

De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met het grootste omzetverlies meer subsidie. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding geldt voor omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook blijft de drempel voor omzetverlies ongewijzigd gehandhaafd op 30%.

Naast betalingsachterstanden en schulden kampen ondernemers ook met toekomstige (doorlopende) betalingsverplichtingen. Uit de praktijk blijkt dat betalingsverplichtingen rondom vaste lasten ondernemers in sommige sectoren beletten om tijdelijk met hun bedrijf te kunnen stoppen, bijvoorbeeld om hun verdienmodel aan te passen. Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en die voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen gebruik blijven maken van de TVL.

Het maximum subsidiebedrag blijft € 90.000,- voor een periode van drie maanden. De vaste lasten per drie maanden moeten minimaal € 3.000,- bedragen.

Eind september 2020 is de invoering van de beperkte vermogenstoets voor de Tozo uitgesteld tot 1 april 2021. De Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen t.o.v. de Tozo 2.

Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de TONK met gemeenten.

Belastingmaatregelen.

De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Ook andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 april 2021 zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Time-out arrangement (TOA). 

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.

Kom je als ondernemer in zwaar weer terecht en zoek je naar mogelijkheden om een faillissement af te wenden dan wil het kabinet de werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 in werking treedt, naar voren halen met de TOA. Deze wet helpt ondernemers om een akkoord met de schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) dien niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.  

Coronabanen.

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren.

Lees meer