Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Admistratie & Belastingen

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 30 maart 2020)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Noodloket”)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Eerder bekend als het Noodloket”) is geopend.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Ondernemers (met of zonder personeel) kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een directe, eenmalige en van belastingen vrijgestelde,  tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden.

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. De aanvragen kunnen t/m 26 juni 2020 worden ingediend.

Men komt hiervoor in aanmerking als wordt voldaan aan de voorwaarden en de hoofdactiviteit van de onderneming overeenkomt met in de regeling benoemde SBI-codes.

De controle van de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Onder andere de volgende sectoren vallen binnen de regeling.

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen. Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus en theaters, schouwburgen en muziekscholen. Evenementenlocaties en organisatoren en sinds 30 maart 2020 ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn onder andere:

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK handelsregister;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes worden dagelijks geüpdate;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren;
 • De onderneming verwacht van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies en vaste lasten van ten minste 4.000 euro te realiseren.
 • Zie voor de volledige lijst: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekendgemaakt.

De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie dga’s en zzp’ers, die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland werken met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook zal er door de gemeenten achteraf worden gecontroleerd en er zal bij fraude de toegekende bijstand worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en het huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar (minimaal) 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandig werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan dient er in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week gewerkt te zijn als zelfstandige.

Ten slotte moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer en Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur. 

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (met kinderen) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. 

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%.

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

De gemeente neemt binnen vier weken een beslissing over de ingediende aanvraag.  

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ten slotte is aangekondigd dat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) volgende  week van start gaat.

De NOW-aanvraag gaat via het UWV en vindt plaats aan de hand van het loonheffingennummer.

De periode waarover je een tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

De terugval in omzet dient minimaal 20% te bedragen.

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 24 maart 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
 • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
 • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,-, die wel terugbetaald moet worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven. De regeling wordt momenteel verder door het ministerie voorbereid. Wij verwachten dat de inhoud hiervan op korte termijn bekend wordt.  

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 20 maart 2020)

De gezamenlijke banken en de BsGW hebben donderdag 19 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende maatregelen te nemen.

Banken geven bedrijven een half jaar uitstel van de aflossingsverplichtingen.

Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro.

Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid.

Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank.

De banken beloven dat zij “maatwerk” zullen bieden.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers.

De 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben maatregelen genomen om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden.

Hierdoor schort BsGW voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso’s voor ondernemers op.

Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden.

Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int.

Over deze uitgestelde betalingen wordt door BsGW geen rente in rekening gebracht.

Mochten ondernemers merken dat zij niet in de automatsche opschorting van BsGW zijn meegenomen kunnen zij contact opnemen met BsGW. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 maart 2020).

Het kabinet heeft dinsdag 18 maart 2020 besloten om vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus de volgende nieuwe economische maatregelen te nemen.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW).

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Er wordt zo spoedig mogelijk een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud opengesteld als vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Hierdoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.  

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderings- en belastingrente worden verlaagd naar 0,01%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie van LNV).

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB Landbouwkrediet. Het kabinet streeft ernaar deze tijdelijke regeling spoedig open te zullen stellen.

Specifieke maatregel voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Het gaat hier met name om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. De voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.

Dreigt u zonder werk en/of inkomen komen te zitten neem dan direct contact met ons op zodat wij actie kunnen ondernemen

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19

De ontwikkeling omtrent de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus zal u vast niet ontgaan zijn. Wij willen u informeren over de volgende punten indien uw onderneming in zwaar weer komt door COVID-19. Voor overige maatregelen ter voorkoming van het virus verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Fiscaal

Een onderneming die in betalingsproblemen komt als gevolg van het coronavirus, kan een verzoek om bijzonder uitstel vragen bij de belastingdienst. Dit verzoek is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  Op het moment dat dit verzoek wordt gedaan, worden alle invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet. Het verzoek inzake het bijzonder uitstel zal op een later moment worden beoordeeld. Voorwaarde is dus wel dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van het coronavirus. De belastingrente zal echter gewoon doorlopen en dient het gehele verschuldigde bedrag uiteindelijk alsnog betaald te worden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Werktijdverkorting

Ondernemingen kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen, mits sprake is van minstens 20% minder werk c.q. omzet door gevolgen van het coronavirus en dit geldt voor een periode van minstens twee weken en maximaal vierentwintig weken. Voor de betreffende werknemers kan de werkgever, als gevolg van deze werktijdverkorting, een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. De werktijdverkorting kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Deze faciliteit is niet mogelijk voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Per direct is de BMKB verruimd voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Met deze gedeeltelijke borgstelling van de overheid is het eenvoudiger om een krediet af te sluiten bij de bank ter overbrugging van de liquiditeitsproblemen. Een dergelijk krediet brengt echter wel extra financieringskosten met zich mee.

Wij wijzen u graag op de volgende site: http://kvk.nl/coronaloket

Lees meer

Eindejaarstips

Nieuw btw-identificatienummer

Heeft u een eenmanszaak ?

Dan heeft u een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). Hierdoor is uw privacy beter gewaarborgd. Dit nieuwe nummer dient u vanaf 1 januari 2020 te melden op bijvoorbeeld facturen, briefpapier en de website en bij intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de EU) en andere transacties op basis van EU-regelgeving.

Het oude nummer gebruikt u straks nog alleen voor de communicatie met de Belastingdienst en heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Een taartdoos vol met kassarollen en -afslagen

Als ondernemer heeft u een administratieplicht. Een administratie bestaat uit boeken, bescheiden en overige gegevensdragers. De Belastingdienst kan deze gegevens opeisen bij een belastingcontrole via een zogenaamde informatiebeschikking. Indien u niet de gevraagde gegevens kunt of wilt aanleveren kan de inspecteur de bewijslast omdraaien.

Dit betekent dat hij een aanslag naar een geschatte winst oplegt, aangezien hij deze zonder gegevens niet exact kan bepalen.

U dient er dus op te letten dat uw gegevens volledig,  leesbaar en toegankelijk zijn.

Tientallen meters kassarol voldoen daaraan niet, dus zult u deze bijvoorbeeld digitaal moeten verwerken. Ook kassabonnen die na verkoop van tijd deels onleesbaar worden, zoals thermische, zijn reden tot zorg. Vraag daarom bij grotere aankopen om een andere factuur of scan deze. Besteed ook aandacht aan echtheidskenmerken (papiersoort, kleur, logo en watermerk).

U bent verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten moet u tien jaar bewaren.

Box 3 heffing

Het heffingsvrij vermogen in box 3 zal per 1 januari 2020 omhoog gaan naar € 30.846 per persoon (voor fiscale partners samen €61.692).

De regering is van plan om de belastingheffing in box 3 verder aan te passen zodat de heffing beter aansluit bij de (gemiddelde) werkelijk behaalde rendementen. Naar verwachting gelden de nieuwe regels vanaf 2022.

Tarief aanmerkelijk belang

Het uitkeren van dividend wordt vanaf 1 januari 2020 zwaarder belast. Het huidige tarief van 25,0% voor een aanmerkelijk belang in box 2 wordt namelijk verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting welke ook gaat gelden voor rechtspersonen zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.

De huidige KOR komt dan te vervallen.

Ga na of de nieuwe KOR aantrekkelijk voor u is. U kunt dan namelijk kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 Nederlandse omzet in een kalenderjaar heeft.

U hoeft dan geen btw-aangifte te doen, geen btw in rekening te brengen en te vermelden op facturen en betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

Als u voor de nieuwe KOR kiest geldt deze voor een periode van drie jaar mits u aan de gestelde omzeteis blijft voldoen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Attentiepunten November 2019

Welke omzet telt mee voor de kleineondernemersregeling?

Vanaf 2020 komt er een nieuwe kleineondernemingsregeling, hier kunnen ook B.V.’s met een beperkte omzet gebruikmaken van maken. De grens ligt bij een omzet van maximaal € 20.000. Hoe zit dat?De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.         

De nieuwe KOR houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet lager dan € 20.000 worden vrijgesteld van de BTW-heffing. Zij hoeven dan geen BTW-aangiften meer te doen, geen BTW meer op de facturen te vermelden, maar zij mogen ook geen btw op hun kosten aftrekken.                                                                                                              

Toepassing van de nieuwe KOR is dus alleen mogelijk als de BV niet meer dan € 20.000 omzet maakt. De vraag is dan of alle omzet van de B.V. hierbij meetelt. Waar moet u rekening mee houden? 

Het gaat hierbij om omzet die een in Nederland gevestigde onderneming behaalt met het leveren van goederen en/of diensten die voor de btw belastbaar zijn in Nederland. Daarbij speelt het geen rol, welk tarief dat daarop van toepassing is 21%, 9% of 0%. Ook als de heffing van btw is verlegd naar de afnemer, telt deze omzet toch mee voor de grens van de nieuwe KOR. De omzet die is behaald met het verrichten van intracommunautaire leveringen en exportleveringen, telt ook mee.   

Welke omzet telt dan niet mee? Duidelijk is dat de meeste omzet meetelt voor deze grens. Maar welke omzet telt dan niet mee voor de KOR:

 • Btw-vrijgestelde omzet;
 • Niet in Nederland met btw belaste omzet, onder andere het volgende;
  • Diensten aan EU-ondernemers, dit is namelijk btw verlegd;
  • Installatieleveringen in het buitenland;
  • Afstandsverkopen.
 • Omzet van wege het afstoten van roerende of onroerende bedrijfsmiddelen.

Er zijn wel enkele vrijgestelde omzetten die toch meetellen, de uitzonderingen:

 • De BTW-vrijgestelde verhuur en levering van onroerende zaken;
 • De vrijgestelde omzet uit bancaire diensten en handel in effecten, krediet en verzekeringsdiensten.

Keuze maken

Ga aan de hand van dit artikel na of uw B.V. onder de omzetgrens blijft van € 20.000. In dit het geval dan kunt u kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR. Deze geldt dan voor een periode van 3 jaar. Voor 20 november 2019 moet dit verzoek ingediend zijn bij de belastingdienst.

Nieuwe auto in de loop van het jaar.

Wisselt u in de loop van het jaar van auto? Dan geldt de grens van 500 km voor beide auto’s samen! Het heeft dan geen zin mocht u een van de auto’s 100% zakelijk gebruiken om aan de bijtelling te ontkomen, als u de andere auto gewoon privé heeft gebruikt. U komt immers met beide auto’s samen over de grens van 500 km heen en dus krijgt u voor beide auto’s de bijtelling voor privégebruik.

Even stoppen om te bellen is parkeren

In een recente procedure voor hof Amsterdam had een automobilist een aanslag parkeerbelasting gekregen. Omdat hij zijn auto even kort op een parkeerplaats had gezet zodat hij even kon bellen. Hij vermoede namelijk dat het dringend was, maar zijn handsfree voorziening in de auto werkte niet. Daarom was hij zo verstandig om even te stoppen om te bellen. Dat is wel zo veilig. Na amper 1,5 minuut is hij weer doorgereden. De automobilist vond het onredelijk dat hij daarvoor parkeerbelasting moest betalen. Het Hof besliste echter dat het stilzetten van een auto op een parkeerplaats om een telefoongesprek te voeren, voor de parkeerbelasting moet worden aangemerkt als parkeren.

Belastingplan 2020

Welke belangrijkste voorgestelde wijzingen voor 2020 moet u weten:

1 Bijtelling elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto te verhogen is een maatregel die is opgenomen in het klimaatakkoord. Per 1 januari 2020 wordt dit 8% dit was 4% over de cataloguswaarde tot € 45.000 dit was € 50.000. Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. Per 1 januari 2021 wordt dit 12% over de eerste € 40.000. De gewone bijtelling blijft ongewijzigd 22%. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 totdat er in 2026 geen verschil meer is tussen elektrische of gewone auto’s van de zaak.

2 Tarieven vennootschapsbelasting

De verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat gewoon door. De voorgestelde verlaging van het hoge tarief gaat niet door. Er wordt voorgesteld om het hoge tarief in de structurele situatie ten opzichte van de wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt te verlagen. Het hoge tarief blijft dus in 2020 25%. Per 1 januari 2021 wordt dit verlaagd naar 21.7%.

3 Werkkostenregeling, verhoging vrij ruimte

Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zonder dat zij hierover loonheffing hoeven te betalen. Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 gaat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1.2%

4 Innovatiebox vanaf 2021

Als uw B.V. winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft de B.V. over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de innovatiebox het kabinet is van plan om in 2021 het tarief van de box te verhogen van 7% naar 9%.

Lees meer

Attentiepunten Juni 2019

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

De staatssecretaris van financiën heeft laten weten dat alle eenmanszaken voor 1 januari 2020 een nieuw btw nummer krijgen. De belastingdienst voldoet hiermee aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het burgerservicenummer niet meer in het btw-nummer gebruikt mag worden. Volgens de AP moet het BSN niet openbaar worden gemaakt omdat dit een vertrouwelijk nummer is dat enkel is bestemd voor de communicatie tussen overheid en ondernemer.

De belastingdienst heeft toegezegd dat dit jaar alle eenmanszaken een nieuw btw-nummer krijgen. Dit nummer is alleen voor extern gebruik. Dit betekend dat de ondernemers van af 2020 dit nieuw nummer op hun website en facturen moeten opnemen.

Zelfstandige inhuren, blijf waakzaam!

Onlangs heeft de belastingdienst de resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties (wet DBA) bekendgemaakt. De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Tot 1 juni 2018 handhaafde de belastingdienst wel in gevallen van ernstige kwaadwilligheid. Er kunnen wel naheffingen en boetes worden opgelegd in alle gevallen van kwaadwilligheid.  De volgende aanwijzingen kwamen aan het licht waarbij onjuist handelen werd vermoed:

 • aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding terwijl er geen gezagsverhouding zou zijn.
 • Zzp’ers die op dezelfde wijze, dezelfde werkzaamheden verrichten als eigen werknemers.
 • Activiteiten die worden uitgevoerd die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering betreffen, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienst verband.
 • Er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, terwijl het gezag niet ontbreekt.
 • Duur van de arbeidsrelatie. Blijkt dermate lang te zijn dat het werk van de zzp’er lijkt ingebed in het bedrijf.
 • Er lijkt sprake te zijn van een fictieve dienstbetrekking.
 • Er word niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

De belastingdienst moet bij sanctie kunnen bewijzen dat:

 1. Een (fictieve) dienstbetrekking
 2. Evidente schijnzelfstandigheid
 3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Verlaging vennootschapsbelastingtarief, en nu?

Volgens het belastingplan zouden de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 gedaald moeten zijn tot 16% voor de eerste schijf een 22.5% voor de hoogste schijf. Dit volgt uit het reageerakkoord waarin een stapsgewijze verlaging van de tarieven voor de komende jaren is afgesproken.

Het werd duidelijk dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Hierop is besloten de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven verder door te zetten. Het tarief in de eerste schijf zal in 2021 15% worden terwijl het toptarief 20.5% wordt. Het top tarief zal in 2019 ongewijzigd blijven (25%).

Werkt u via een BV dan kan het dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk.  Bijvoorbeeld via het vormen van een fiscale voorziening. Het kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een onderhoudsvoorziening schilderwerk bedrijfspand, reorganisaties, milieuschade enz.

Hoe zit het met uw privacy?

Staatssecretaris Snel heeft onlangs Kamervragen over de privacyregels bij de belastingdienst beantwoord. Privacy is een hoog goed in Nederland en gezien de toenemende digitalisering en koppeling van bestanden steeds belangrijker. De belastingdienst moet rekening houden bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld bij het controleren van uw aangifte. Toch mag de belastingdienst informatie opvragen die belang kan zijn voor uw belastingheffing. Denk hierbij aan het controleren van uw uitgaande of inkomende facturen bij het bedrijf waarmee u zakendoet.

De informatieplicht van geestelijken, notarissen, advocaten, artsen en apothekers wordt echter beperkt door het verschoningsrecht. Dit betekend echter niet dat de belastingdienst deze personen niet om informatie mag vragen. Bespreek dit met uw vertrouwenspersoon bijvoorbeeld uw huisarts.

Uw bankrekening, wie kijkt er mee?

Voor 1 januari 2020 moeten de belastingdienst, het openbaar Ministerie, de politie en bijzondere opsporingsdiensten bankgegevens bij Nederlandse banken kunnen opvragen. Als de overheid op dit moment gegevens willen inzien gaat dit meestal handmatig en op individuele basis. Volgens de nieuwe regels worden banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden, aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens waarin de overheidsdiensten gegevens kunnen opvragen.

Banken worden wettelijk verplicht om vragen via het portaal te beantwoorden. Ook de belastingdienst krijgt toegang tot dit portaal om te controleren of opgegeven rekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om fraude met toeslagen te voorkomen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Kunt u niet voor een keertje nulaangifte btw doen?

Creatief boekhouden?

Er zijn genoeg ondernemers die af en toe eens financieel klem zitten. De omzet stokt, de kosten vallen flink tegen, of er moeten privé onvoorzien extra uitgaven worden gedaan. De omzet wordt maar deels aangegeven, zodat er minder btw en winstbelasting hoeft te worden afgedragen er worden niet gemaakte kosten opgevoerd of er word tijdelijk gebruik gemaakt van zwart personeel. Dit kan niet de goedkeuring van de fiscus krijgen, maar ook uw eigen boekhouder of adviseur zal er niet aan mee willen werken.

Adviseur strafbaar?

Dat uw adviseur niet zal meewerken aan creatief boekhouden ligt voor de hand. Naast bezwaren kan ook een boekhouder namelijk als medeplichtige vervolgd worden als hij medewerking verleent aan het doen van valse aangiftes. Alleen als het duidelijk is dat de adviseur niet kan weten  of bepaalde zaken kloppen, de adviseur zal vragen stellen als er bepaalde zaken merkwaardig overkomen. De rechtbank Noord-Holland heeft een fiscale boete opgelegd aan de administrateur die onjuiste nihilaangifte voor de btw had ingediend.

Dat u op een adviseur moet kunnen vertrouwen, heeft meer positieve aspecten.

U krijgt geen boete als een foute aangifte te wijten is aan een fout van uw adviseur. De te betalen belasting blijft wel in stand alleen de boete vervalt. Het moet wel duidelijk zijn dat u zelf niet aan de fout heeft bijgedragen. Bij het indienen van een onjuiste aangifte kunt u rekenen op sancties. De verschuldigde belasting moet betaalt worden, daarnaast krijgt u een boete en betaalt u over het geheel rente. De inspecteur mag over een periode van vijf jaar teruggaan.

Fiscale mogelijkheden?

Als u financieel een keer klem zit zijn er behalve aankloppen bij de bank ook fiscale alternatieven. U kunt eenvoudig telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een bedrag van maximaal € 20.000. belastingschulden waar tegen bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen tellen voor dit bedrag niet mee. Wilt u langduriger uitstel dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. De fiscus vereist wel zekerheid zoals een bankgarantie of hypothecaire zekerheid.

Inkeren

Fiscaal spijt betuigen? Ja ook die collega’s zijn er. En dan gaat het niet om een leugentje om bestwil om de belastingbetaling een kwartaal vooruit te schuiven. Collega’s die in het verleden te weinig belasting aangaven, kunnen hun fout goedmaken zonder beboet te worden. Vereist is wel dat de fout opgebiecht wordt voordat de belastingdienst deze zelf ontdekt. De boete over verzwegen omzet bedraagt daarna 30% maar hiervan kan afhankelijk van de omstandigheden worden afgeweken.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer