Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Admistratie & Belastingen

Belastingdienst begint eind augustus 2023 pas met invorderen coronaschulden

De tienduizenden ondernemers die nog helemaal niets hebben afbetaald van hun coronaschulden bij de Belastingdienst, hebben nog tot uiterlijk 29 augustus 2023 de tijd om te betalen, of zich te melden. 

De datum die op de brieven wordt vermeld, is 15 augustus 2023. Twee weken daarna beginnen de invorderingen van de schulden zodat rekening wordt gehouden met de zomervakantie van ondernemers. Het gaat om ongeveer 45.000 voor een groot deel kleinere bedrijven die zich nog helemaal niet gemeld hebben. Staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt zich wel zorgen te maken over deze groep en blijft benadrukken om zich te melden bij de Belastingdienst. 

Als je je niet meldt, dan is 15 augustus 2023 straks wel de datum waarop de betalingstermijnen gaan lopen. De Staatssecretaris benadrukt dat als er straks een deurwaarder op de stoep staat die eerst in gesprek gaat met de ondernemer zodat het dwangbevel niet meteen “aan de deur genageld” wordt.

Zo’n dwangbevel wordt wel de realiteit voor bedrijven die straks nog steeds niets van zich laten horen.

Hierbij zullen deurwaarders zich in eerste instantie richten op mensen die al een belastingschuld hadden voor de coronaperiode (pre-corona-schuld).

Deze bedrijven hadden jaren geleden dus al betalingsproblemen. Hierdoor is het twijfelachtig of deze ondernemingen wel levensvatbaar zijn zegt het ministerie van Financiën daarover. Dat er nog steeds niets is betaald betekent dat ze er “blijkbaar niet in geslaagd zijn om hun bedrijfsmodel zodanig aan te passen” dat ze voldoende winst boeken.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Lees meer

Eindejaarstips 2022

Algemeen.

Allereerst willen wij u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 toewensen.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2023.

Controleer uw urenadministratie.

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan het urencriterium te voldoen dient u in beginsel in het kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming te besteden.

Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart moet u toch minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden.

Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de uren die u besteedt aan uw klanten kunt u ook uren die u maakt voor het bijhouden van uw administratie en bijvoorbeeld uw website meenemen.

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek.

Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek.

Deze bedraagt in 2022 € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost.

Daarnaast wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag naar circa 37%.

Denk na over de afwikkeling van de fiscale oudedagsreserve.

U kunt alleen in 2022 nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserv. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve verder niet meer worden opgebouwd. De stand wordt dan “bevroren”. Dit betekentdat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.

Dividenduitkering aantrekkelijk of niet.

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Pak uw winst nog dit jaar.

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven 25,8%). Laat u uw winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven 25,8%).

Bron: NBA

Lees meer

Termijn  terugbetalingsregeling coronabelastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar.

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar.

Het kabinet herkent dat de nood bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden hoog is en wil hiermee in de kern gezonde ondernemingen lucht geven door de aflossingstermijn te verlengen.

Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken.

Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling:

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • bedrijven die een hoge coronabelastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • bedrijven met een openstaande coronabelastingschuld lager dan € 10.000,-.

Voor deze verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst Hieruit moet blijken dat de belastingschuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar.

De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf € 50.000,- wordt meer onderbouwing gevraagd dan een schuld tussen de € 10.000,- en € 50.000,-

Een verzoek kan de hele looptijd van de regeling aangevraagd worden. 

Verder wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van zes maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek hiervoor bij de Belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 22 december 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown is zondag 19 december 2021 ingegaan. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economische steunpakket voor het vierde kwartaal 2021 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden.

Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80 procent naar 90 procent. Ook komen ondernemers in het vierde kwartaal 2021 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij 20 procent omzetverlies in plaats van 30 procent. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro uit.

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht. Zo worden steeds meer reguliere omzetschommelingen gecompenseerd met het ruimere steunpakket, terwijl dit niet de bedoeling is. Ook leggen de steunmaatregelen een groot beslag op de overheidsfinanciën.

Nu de coronapandemie langer aanhoudt werkt het kabinet daarom aan een nieuwe balans tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Een langetermijnvisie over de vormgeving van het steunpakket wil het kabinet voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen gaat omhoog naar 90 procent. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90 procent omzetverlies (op dit moment is dat nog 80 procent). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90 procent.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30 procent naar 20 procent. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20 en 30 procent in het huidige vierde kwartaal, kunnen meteen TVL aanvragen.

De TVL over het vierde kwartaal 2021 kan worden aangevraagd van 20 december 2021 (8.00 uur) tot en met 28 januari 2022 (17:00 uur).

RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

Verder moeten ondernemers die TVL over het tweede kwartaal 2021 hebben aangevraagd

uiterlijk  8 maart 2022 hun vaststellingsverzoek indienen. Dit was eigenlijk 11 januari 2022. Met het vaststellingsverzoek wordt de werkelijk omzet over het tweede kwartaal 2021 doorgegeven.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. 

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk.

De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022.

Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking.

Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van vijf naar zes jaar.

Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag willen wij u attenderen op onze site of sociaal media (LinkedIn en facebook), hier kunt u de meest recente updates omtrent coronamaatregelen raadplegen. Met andere woorden hou ons vooral in de gaten!

Wij willen u laten weten dat onze kantoren zijn gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021. Vanaf 3 januari staan wij weer voor u klaar.

Via deze weg willen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 toewensen, blijf gezond.

Wij zijn u graag weer van dienst in 2022.

Lees meer

Eindejaarstips 2021.

Eerste OSS-aangifte in 2021.

Unieregeling.

 Met ingang van 1 juli 2021 kan de in een ander EU-land gevestigde ondernemer die vanuit zijn land goederen verkoopt aan in Nederland gevestigde particulieren, de in Nederland verschuldigde btw afdragen via de One Stop Shop (OSS)-aangifte. In de OSS-aangifte moeten alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw er verschuldigd is in deze EU-lidstaat tegen het daar geldende btw-tarief. Let op.  Als er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, moet er toch een nihil OSS-aangifte worden ingediend.

Retourzendingen en teruggaaf btw.

In het Belastingplan 2022 wordt geregeld dat als er door bijv. retourzendingen per saldo recht bestaat op teruggave van Nederlandse btw, daarvoor door de buitenlandse ondernemer geen verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst ingediend hoeft te worden. De negatieve OSS-aangifte wordt dan gezien als verzoek om teruggave van btw.

Let op. Via de OSS-aangifte kan er geen voorbelasting in aftrek worden gebracht. Voor een teruggaaf van voorbelasting is lokale btw-registratie wel nodig.

Zelfstandigenaftrek daalt verder.

In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Let op. De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging.

Bovendien stijgt in 2022 de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. Let op. Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Tarief vennootschapsbelasting.

In 2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf 2022 betaalt een BV over de eerste € 395.000 15%. Een daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van € 150.000. Tip. Het kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om een BV-winst te verschuiven ten gunste van latere jaren.

Afbouw voordeel elektrische auto.

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over maximaal € 45.000 cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000). Let op. Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerder maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meerdere bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op. De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Bewaarplicht administratie voor ondernemers.

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegvevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Breng uw opleidingskosten in aftrek. 

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Benut de verruimde schenkingsvrijstelling.

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het einde van het jaar nog een schenking doen met een verhoging van € 1.000. Bron: Indicator B.V. en NBA

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 29 november 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Tegelijkertijd met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Met de uitbreiding van de steunmaatregelen is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW keert terug. Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0 aanvragen.  Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat werkgevers nog voor het einde van 2021 kunnen aankloppen bij het loket voor de loonsubsidie.

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Het nu verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaltermijn voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het vierde kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het verlengde uitstel geldt alleen voor de belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen. 

De invorderingsrente bedraagt nog een half jaar langer 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de TVL van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruik maken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en aan de overige voorwaarden voldoen. Het maximale subsidiebedrag dat een onderneming kan ontvangen bedraagt voor MKB-ondernemingen € 550.000 en voor niet-MKB-ondernemingen € 600.000.  

Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. Dit geldt voor de TVL over het vierde kwartaal over 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemers die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf de TVL over het vierde kwartaal over 2021.

Ondersteuning voor de sportsector. Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 november 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen krijgen opnieuw financiële steun. Doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De deadline voor het indienen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) is verlengd van 31 oktober 2021 naar 9 januari 2022. Indien er voor 9 januari 2022 geen definitieve vaststelling is ingediend bij het UWV gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op NOW en moet het toegekende voorschot worden terugbetaald.

Heeft u vóór 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag gedaan en heeft u daarbij aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van de benodigde accountants- of derdenverklaring dan heeft u daarvoor tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd.

Doet u na 31 oktober 2021, maar uiterlijk op 9 januari 2022 een vaststellingsaanvraag zonder een accountants- of derdenverklaring, dan krijgt u hiervoor 14 weken aanvullend de tijd.

Indien u terug moet betalen, geldt de reguliere termijn van zes weken.

U kun echter telefonisch of digitaal een betalingsregeling met het UWV overeenkomen. U kunt dan maximaal vijf jaar de tijd krijgen om het bedrag terug te betalen.

Daarnaast kan er een betaalpauze van een jaar worden ingelast. Bij terugbetaling in termijnen bent u geen rente verschuldigd.

Belastinguitstel

Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen, dan kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (TAT) aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 voor de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

De regeling kent onder meer de volgende voorwaarden:

U moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen.

Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, wordt voor het grootste deel veroorzaakt dor de coronacrisis.

De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en de onderneming is levensvatbaar.

Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is aangifte gedaan.

Is de totale belastingschuld € 20.000,- of hoger, dan moet u zorgen voor een verklaring van een derde deskundige. Hieruit moet blijken dat u aan de hiervoor genoemde eisen wordt voldaan.

Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring waarin u de aard van de betalingsproblemen aangeeft.  

U kunt dit extra uitstel van betaling met terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt dan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 aanvullend uitstel toegekend. Betaalt u op of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende versoepelingen aan, dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig hebt betaald, vernietigd als de Belastingdienst besluit dat u hiervan gebruik kunt maken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlengt de TVL regeling gedurende het vierde kwartaal 2021.

Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met de extra steun is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid.

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzicht van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming aan hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.

Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de regeling opengesteld.         

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), geldig voor evenementen die buiten de TRSEC vallen wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100 procent vergoeding van de kosten. De regeling wordt nog uitgewerkt.  

Ondersteuning voor de culturele sector.

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de regeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hiervoor genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector.

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele

sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Lees meer