Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Admistratie & Belastingen

Attentiepunten Juni 2019

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

De staatssecretaris van financiën heeft laten weten dat alle eenmanszaken voor 1 januari 2020 een nieuw btw nummer krijgen. De belastingdienst voldoet hiermee aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het burgerservicenummer niet meer in het btw-nummer gebruikt mag worden. Volgens de AP moet het BSN niet openbaar worden gemaakt omdat dit een vertrouwelijk nummer is dat enkel is bestemd voor de communicatie tussen overheid en ondernemer.

De belastingdienst heeft toegezegd dat dit jaar alle eenmanszaken een nieuw btw-nummer krijgen. Dit nummer is alleen voor extern gebruik. Dit betekend dat de ondernemers van af 2020 dit nieuw nummer op hun website en facturen moeten opnemen.

Zelfstandige inhuren, blijf waakzaam!

Onlangs heeft de belastingdienst de resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties (wet DBA) bekendgemaakt. De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Tot 1 juni 2018 handhaafde de belastingdienst wel in gevallen van ernstige kwaadwilligheid. Er kunnen wel naheffingen en boetes worden opgelegd in alle gevallen van kwaadwilligheid.  De volgende aanwijzingen kwamen aan het licht waarbij onjuist handelen werd vermoed:

 • aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding terwijl er geen gezagsverhouding zou zijn.
 • Zzp’ers die op dezelfde wijze, dezelfde werkzaamheden verrichten als eigen werknemers.
 • Activiteiten die worden uitgevoerd die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering betreffen, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienst verband.
 • Er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, terwijl het gezag niet ontbreekt.
 • Duur van de arbeidsrelatie. Blijkt dermate lang te zijn dat het werk van de zzp’er lijkt ingebed in het bedrijf.
 • Er lijkt sprake te zijn van een fictieve dienstbetrekking.
 • Er word niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

De belastingdienst moet bij sanctie kunnen bewijzen dat:

 1. Een (fictieve) dienstbetrekking
 2. Evidente schijnzelfstandigheid
 3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Verlaging vennootschapsbelastingtarief, en nu?

Volgens het belastingplan zouden de vennootschapsbelastingtarieven in 2021 gedaald moeten zijn tot 16% voor de eerste schijf een 22.5% voor de hoogste schijf. Dit volgt uit het reageerakkoord waarin een stapsgewijze verlaging van de tarieven voor de komende jaren is afgesproken.

Het werd duidelijk dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Hierop is besloten de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven verder door te zetten. Het tarief in de eerste schijf zal in 2021 15% worden terwijl het toptarief 20.5% wordt. Het top tarief zal in 2019 ongewijzigd blijven (25%).

Werkt u via een BV dan kan het dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk.  Bijvoorbeeld via het vormen van een fiscale voorziening. Het kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een onderhoudsvoorziening schilderwerk bedrijfspand, reorganisaties, milieuschade enz.

Hoe zit het met uw privacy?

Staatssecretaris Snel heeft onlangs Kamervragen over de privacyregels bij de belastingdienst beantwoord. Privacy is een hoog goed in Nederland en gezien de toenemende digitalisering en koppeling van bestanden steeds belangrijker. De belastingdienst moet rekening houden bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld bij het controleren van uw aangifte. Toch mag de belastingdienst informatie opvragen die belang kan zijn voor uw belastingheffing. Denk hierbij aan het controleren van uw uitgaande of inkomende facturen bij het bedrijf waarmee u zakendoet.

De informatieplicht van geestelijken, notarissen, advocaten, artsen en apothekers wordt echter beperkt door het verschoningsrecht. Dit betekend echter niet dat de belastingdienst deze personen niet om informatie mag vragen. Bespreek dit met uw vertrouwenspersoon bijvoorbeeld uw huisarts.

Uw bankrekening, wie kijkt er mee?

Voor 1 januari 2020 moeten de belastingdienst, het openbaar Ministerie, de politie en bijzondere opsporingsdiensten bankgegevens bij Nederlandse banken kunnen opvragen. Als de overheid op dit moment gegevens willen inzien gaat dit meestal handmatig en op individuele basis. Volgens de nieuwe regels worden banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden, aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens waarin de overheidsdiensten gegevens kunnen opvragen.

Banken worden wettelijk verplicht om vragen via het portaal te beantwoorden. Ook de belastingdienst krijgt toegang tot dit portaal om te controleren of opgegeven rekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om fraude met toeslagen te voorkomen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Kunt u niet voor een keertje nulaangifte btw doen?

Creatief boekhouden?

Er zijn genoeg ondernemers die af en toe eens financieel klem zitten. De omzet stokt, de kosten vallen flink tegen, of er moeten privé onvoorzien extra uitgaven worden gedaan. De omzet wordt maar deels aangegeven, zodat er minder btw en winstbelasting hoeft te worden afgedragen er worden niet gemaakte kosten opgevoerd of er word tijdelijk gebruik gemaakt van zwart personeel. Dit kan niet de goedkeuring van de fiscus krijgen, maar ook uw eigen boekhouder of adviseur zal er niet aan mee willen werken.

Adviseur strafbaar?

Dat uw adviseur niet zal meewerken aan creatief boekhouden ligt voor de hand. Naast bezwaren kan ook een boekhouder namelijk als medeplichtige vervolgd worden als hij medewerking verleent aan het doen van valse aangiftes. Alleen als het duidelijk is dat de adviseur niet kan weten  of bepaalde zaken kloppen, de adviseur zal vragen stellen als er bepaalde zaken merkwaardig overkomen. De rechtbank Noord-Holland heeft een fiscale boete opgelegd aan de administrateur die onjuiste nihilaangifte voor de btw had ingediend.

Dat u op een adviseur moet kunnen vertrouwen, heeft meer positieve aspecten.

U krijgt geen boete als een foute aangifte te wijten is aan een fout van uw adviseur. De te betalen belasting blijft wel in stand alleen de boete vervalt. Het moet wel duidelijk zijn dat u zelf niet aan de fout heeft bijgedragen. Bij het indienen van een onjuiste aangifte kunt u rekenen op sancties. De verschuldigde belasting moet betaalt worden, daarnaast krijgt u een boete en betaalt u over het geheel rente. De inspecteur mag over een periode van vijf jaar teruggaan.

Fiscale mogelijkheden?

Als u financieel een keer klem zit zijn er behalve aankloppen bij de bank ook fiscale alternatieven. U kunt eenvoudig telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een bedrag van maximaal € 20.000. belastingschulden waar tegen bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen tellen voor dit bedrag niet mee. Wilt u langduriger uitstel dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. De fiscus vereist wel zekerheid zoals een bankgarantie of hypothecaire zekerheid.

Inkeren

Fiscaal spijt betuigen? Ja ook die collega’s zijn er. En dan gaat het niet om een leugentje om bestwil om de belastingbetaling een kwartaal vooruit te schuiven. Collega’s die in het verleden te weinig belasting aangaven, kunnen hun fout goedmaken zonder beboet te worden. Vereist is wel dat de fout opgebiecht wordt voordat de belastingdienst deze zelf ontdekt. De boete over verzwegen omzet bedraagt daarna 30% maar hiervan kan afhankelijk van de omstandigheden worden afgeweken.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Burgerservicenummer uit BTW-nummer van zelfstandige op uiterlijk 1 januari 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de nationale wetgeving geen wettelijke grondslag biedt om het Burgerservicenummer in BTW-nummers van zelfstandigen te gebruiken. De AP stelt dat u als zelfstandige in afwachting op een vervangend BTW-nummer uw huidige BTW-nummer met uw Burgerservicenummer niet meer op uw website hoeft te vermelden. Nu heeft er bij de Rechtbank Amsterdam een zaak plaatsgevonden waar een onderneemster vanuit het oogpunt van fraudepreventie stelde dat het onwenselijk is dat haar Burgerservicenummer in haar BTW-nummer is opgenomen. Zij heeft in april 2016 geëist dat haar BTW-nummer per direct door een andere cijfer- en/of lettercombinatie zou worden vervangen. Echter bleek het ‘per direct’-deel door onvoldoende onderbouwing niet toewijsbaar te zijn. Een externe commissie heeft in december 2018 vastgesteld dat een nieuw systeem voor BTW-nummers binnen één jaar gerealiseerd kan worden. Het verzoek van de onderneemster om haar Burgerservicenummer uit haar BTW-nummer te verwijderen is pas toewijsbaar per 1 januari 2020.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Bron: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Lees meer

De Nieuwe Kleineondernemingsregeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 zal een nieuwe regeling omtrent de huidige kleineondernemersregeling intreden. De kleineondernemersregeling hoe wij hem nu kennen met de ontheffing van administratieve verplichtingen verdwijnt en in plaats daarvan kan de ondernemer kiezen voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van de BTW-plicht mag de omzet per kalenderjaar niet meer bedragen dan € 20.000. Een belastingvermindering voor de BTW bestaat vanaf 2020 dus niet meer.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen toe te passen bij een eenmanszaak, terwijl rechtspersonen als stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen ook gebruik van de nieuwe regeling kunnen maken.
Wanneer u kiest voor de vrijstelling van de BTW-plicht bent u hier ten minste voor 3 jaar aan gebonden. Let dan ook op dat uw omzet in elk van dit jaar niet meer dan de € 20.000 grens bedraagt. Mocht u in deze 3 jaar willen investeringen, dan heeft u ook geen recht meer op terugvordering van de voorbelasting en adviseren wij u hier geen gebruik van te maken.
Kiest u desondanks deze overwegingen toch voor de vrijstelling, dan heeft dit uiteraard zijn gevolgen. U brengt geen BTW meer in rekening bij uw klanten, de BTW die leveranciers bij uw in rekening brengen mag u niet meer aftrekken of terugvragen en u doet geen BTW-aangifte meer samenstellen en indienen. Wel dient u de gemaakte omzet in uw administratie bij te houden. Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor deze nieuwe regeling. Wilt u direct vanaf 1 januari 2020 aan deze nieuwe regeling deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.
Heeft u op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen, dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. De belastingdienst meldt u automatisch voor deze vrijstelling aan, u ontvangt hier een aparte brief over. In deze brief staat ook wat u moet doen wanneer u geen gebruikt wilt maken van de vrijstelling.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Bron: Belastingdienst

Lees meer

Attentiepunten April 2018

Wijziging box 3

 

De box 3-belasting over vermogen is veel mensen een doorn in het oog. Goed nieuws: er wordt iets gedaan aan de huidige regels.

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2018 verhoogd van € 25.000 naar € 30.000.

Fiscale partners hebben dus een totale vrijstelling van € 60.000.

 

Geen verlenging eerste tariefschijf vpb

 

Voor vennootschappen zou de belastingdruk lager worden. Door de eerste schijf van de vennootschapsbelasting te verlengen, zou vanaf 2018 meer winst tegen het lagere tarief belast worden. Dat is van de baan. Daarvoor in de plaats komt vanaf 2019 een tariefsverlaging.

 

Milieulijst en Energielijst bekend

 

Investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst en Energielijst staan, kunnen een mooi belastingvoordeel opleveren.

Investeringen in bedrijfsmiddelen op de milieulijst, kunnen recht geven op milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu bedrijfsmiddelen (Vamil). Investeringen die op de energielijst staan, komen mogelijk in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Fiscale fietsregeling eenvoudiger

 

Er komt een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. De bedoeling is dat er net als voor de auto van de zaak een forfaitaire bijtelling voor privégebruik gaat gelden. De regeling gaat per 1 januari 2020 in.

 

Handhaving Wet DBA, verder uitstel

 

De Belastingdienst kan vanaf 1 juli 2018 in meer gevallen ingrijpen. Er is aangekondigd dat men niet speciaal gaat controleren op schijnconstructies. Alleen als er om een andere reden een controle plaatsvindt, wordt dit meegenomen. De Belastingdienst mag na 1 juli 2018 ingrijpen bij evidente schijnzelfstandigheid. Denk bijvoorbeeld aan iemand die al gedurende meerdere jaren fulltime als zelfstandige voor een opdrachtgever werkt. Bovendien moet er sprake zijn van opzet.

De Belastingdienst moet bewijzen dat partijen zich bewust zijn geweest van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. Er is volgens de staatssecretaris ook sprake van opzet als een situatie is voorgelegd en de Belastingdienst meerdere keren heeft aangegeven dat er naar zijn mening sprake is van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Eindejaarstips

Daling tarieven vennootschapsbelasting

 

De nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting zullen er als volgt uit zien.

 

  2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000 25% 24% 22,5% 21%

 

 

Verzuimboete betalingsverzuim Belastingdienst

 

De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete dan kunt u deze wellicht aanvechten. De Belastingdienst zal namelijk aan moeten tonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.

 

 

Huwelijkse voorwaarden

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan moet u de inkomsten periodiek verrekenen. Doet u dit niet dan wordt bij beëindiging van het huwelijk gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was.

 

 

Uitsluitingsclausule

 

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat de helft van een erfenis of schenking na een echtscheiding naar de ex-partner van uw kind gaat. Zo’n clausule moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Voor een erfenis moet dat gebeuren via een testament. Voor een schenking kunt u dit zelf vastleggen, dit moet dan wel op de dag van de schenking.

 

 

Verminder belasting box 3

 

Heeft u meer dan € 30.000 vermogen (partners : € 60.000)? Verlaag dan de grondslag voor box 3 vóór 1 januari 2018.

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een auto of sieraden te kopen of een schenking te doen.

 

 

Aftrek scholingskosten

 

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen.

Voor de aftrek geldt een drempel (€ 250) maar ook een plafond.  Betaal de scholingskosten nog in 2017 of 2018 en zoveel mogelijk in één jaar. Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.

 

 

Schenkingsvrijstellingen

 

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320.

Deze mag eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 als het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan mag deze onder voorwaarden zelfs worden verhoogd tot € 100.000.

 

 

Handhaving Wet DBA

 

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. Uit interne memo’s van de belastingdienst zou blijken dat de fiscus toch al sneller handhaaft. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast.

 

 

Werkkostenregeling

 

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het fiscale loon ( vrije ruimte) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u de vrij ruimte nog niet benut doe dit dan nog dit jaar, want het is niet mogelijk om deze door te schuiven naar een volgend jaar.

 

 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

Het kabinet maakt een einde aan de inkeerregeling per 1 januari 2018. Deze regeling werd 1 januari 1998 ingevoerd met als achterliggende gedachte dat het risico op een boete een zwartspaarder er niet van zou moeten weerhouden om zich te melden bij de Belastingdienst. Deze regeling heeft tot eind 2016 circa € 2 miljard opgeleverd.

Het kabinet vind het tijd om een einde aan de regeling te maken omdat ze het onwenselijk vindt dat belastingontduikers ( gedeeltelijk) straffeloos kunnen blijven. Dit geeft een verkeerd signaal naar de maatschappij en is slecht voor de belastingmoraal van burgers die wel tijdig en correct aan hun verplichtingen voldoen.

Wilt u nog gebruik maken van deze regeling neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs, voor het einde van dit jaar.

Lees meer

Belastingontduiking strenger aangepakt

In de loop van dit jaar worden een aantal wetsvoorstellen in consultatie gebracht waarin onder andere de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • Het afschaffen van de inkeerregelingen voor zwartspaarders
 • Het openbaar maken van vergrijpboetes voor adviseurs
 • Het aanpassen van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten en notarissen

Hierdoor kan de Belastingdienst harder optreden tegen belastingplichtigen die zijn betrokken bij belastingontduiking  en tegen fiscalisten, advocaten en notarissen die dit mogelijk maken.

Lees meer

Heffing box 3 acceptabel

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in de jaren 2013 en 2014 niet in strijd is met het Europees recht.

De Bond voor Belastingbetalers had hierover een procedure aangespannen omdat zij van mening was dat de heffing in box 3 dermate hoog is dat hierdoor het eigendomsrecht met voeten wordt getreden. De Bond voor Belasting- betalers legt zich hier niet bij neer en gaat naar de Hoge Raad. De kans op succes lijkt echter klein aangezien de Hoge Raad over de jaren 2010 en 2011 al oordeelde dat de heffing acceptabel was.

Wij zijn u graag van dienst om alles nader toe te lichten, neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lees meer