Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Fiscaal - Juridisch

Nog een maand om uw organisatie AVG-proof te maken!

Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking, waardoor er in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt.

Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming goed is voorbereid op deze nieuwe wetgeving, welke stappen moeten er ondernomen worden?

De AVG moet er voor zorgen dat de rechten van betrokkenen op privacy worden vergroot. Het kan grote gevolgen hebben als een bedrijf of vereniging de privacy rechten niet respecteert. De autoriteit persoonsgegevens (AP) kunnen namelijk boetes opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van uw omzet!

U heeft dus niet veel tijd meer om een plan op te stellen om de gevolgen van de wetswijziging te overzien.

De volgende 10 stappen kunnen u helpen goed voorbereid te zijn op de veranderende regelgeving.

 

1 Bewustwording

Weten u en uw werknemers al dat de AVG eraan komt en wat dit betekent voor de diensten die u levert of de interne processen die u voert?

Zorg ervoor dat de mensen uit uw organisatie weten welke veranderingen eraan komen. Breng uw diensten en processen in kaart en bekijk of er persoonsgegevens bij betrokken zijn. Als dat zo is moeten er maatregelen worden getroffen.

 

2 Rechten van betrokkenen

Ook op dit moment hebben de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, het recht op inzage van hun gegevens en het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens.

Een nieuw recht onder de AVG is recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wanneer er iemand weggaat bij uw organisatie, hij of zij het recht heeft om zijn gegevens over te laten dragen aan zijn nieuwe dienstverlener.

Voor zover het persoonsgegevens betreft, moet men vanaf 28 mei 2018 meewerken aan het verzoek tot overdracht van de persoonsgegevens! Doet men dat niet, dan kan uw organisatie hiervoor een klacht indienen bij de AP. De AP is verplicht om die klacht te behandelen. Mocht daaruit blijken dat de rechten niet zijn gerespecteerd of dat deze zijn processen niet op orde heeft, dan kan de AP een boete opleggen.

Zorg dat uw organisatie in staat is persoonsgegevens van klanten en relaties te overleggen en over te dragen aan derden. Lukt dat nog niet zorg er dan voor dat er maatregelen worden getroffen zodat u voldoet aan deze verplichting.

 

3 Inzicht in uw verwerkingen

Vanaf 25 mei 2018 bent u verplicht te documenteren welke persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel u dat doet, en waar de gegevens vandaan komen en met wie u de gegevens deelt. Breng deze gegevens tijdig in kaart.

 

4 DPIA

Onder de AVG kunt u verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren.

Bij zo’n DPIA worden de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart gebracht om eventuele risico’s te verwijderen.

U bent verplicht om een DPIA uit te voeren als de gegevensverwerking in uw organisatie een hoog privacyrisico met zich meebrengt. Het is in ieder geval zo als u op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals gender, seksuele geaardheid ras of gezondheidsgegevens, of als u mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (cameratoezicht).

Komt er uit dat de verwerking een hoog risico oplevert (DPIA) dan moeten de risico’s verkleint worden of de verwerking voorleggen aan de AP voordat u de verwerking start.

 

5 Privacy ‘by design’ of ‘by default’

De beginselen van de AVG, zoals dataportabiliteit en het inzicht in de datastromen moeten terug komen in de organisatie.

Bij privacy by design wordt er bij het ontwerpen van uw producten of diensten al rekening mee gehouden dat de persoonsgegevens goed worden beschermd en dat alleen gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn.

Privacy by default betekent dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om er voor te zorgen dat de privacy wordt beschermd. Bijvoorbeeld met een app dan moet u er voor zorgen dat de locatiegegevens niet worden geregistreerd, als iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief mag u niet meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk.

 

6 Functionaris gegevensbescherming

Onder de AVG kan uw organisatie verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

 

7 Meldplicht datalekken

Al vanaf januari 2016 geldt de Wet meldplicht datalekken in Nederland. De AVG stelt wel strengere eisen. Zo moet u alle datalekken bijhouden, niet alleen de gemelde datalekken.

 

8 Bewerkersovereenkomst

Als gegevens uit uw organisatie verwerkt worden moet u een bewerkersovereenkomst hebben, hier moet instaan hoe de bewerker met de gegevens omgaat.

 

9 Toezichthouder

Heeft u vestigingen in meerdere lidstaten van de EU of klanten uit meerdere lidstaten, dan is er vanaf 25 mei 2018 maar één toezichthouder waarmee u zakendoet.

 

10 Toestemming

Bij sommige verwerkingen van gegevens heeft u toestemming van de persoon nodig. Zorg ervoor dat de gegeven toestemming goed wordt vastgelegd. U moet namelijk kunnen aantonen dat de toestemming is gegeven. Toestemming kan ook weer worden ingetrokken.

 

De AVG raakt vooral bedrijven die werken met zeer privacygevoelige informatie.

Lees meer

Attentiepunten April 2018

Wijziging box 3

 

De box 3-belasting over vermogen is veel mensen een doorn in het oog. Goed nieuws: er wordt iets gedaan aan de huidige regels.

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2018 verhoogd van € 25.000 naar € 30.000.

Fiscale partners hebben dus een totale vrijstelling van € 60.000.

 

Geen verlenging eerste tariefschijf vpb

 

Voor vennootschappen zou de belastingdruk lager worden. Door de eerste schijf van de vennootschapsbelasting te verlengen, zou vanaf 2018 meer winst tegen het lagere tarief belast worden. Dat is van de baan. Daarvoor in de plaats komt vanaf 2019 een tariefsverlaging.

 

Milieulijst en Energielijst bekend

 

Investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst en Energielijst staan, kunnen een mooi belastingvoordeel opleveren.

Investeringen in bedrijfsmiddelen op de milieulijst, kunnen recht geven op milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu bedrijfsmiddelen (Vamil). Investeringen die op de energielijst staan, komen mogelijk in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Fiscale fietsregeling eenvoudiger

 

Er komt een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. De bedoeling is dat er net als voor de auto van de zaak een forfaitaire bijtelling voor privégebruik gaat gelden. De regeling gaat per 1 januari 2020 in.

 

Handhaving Wet DBA, verder uitstel

 

De Belastingdienst kan vanaf 1 juli 2018 in meer gevallen ingrijpen. Er is aangekondigd dat men niet speciaal gaat controleren op schijnconstructies. Alleen als er om een andere reden een controle plaatsvindt, wordt dit meegenomen. De Belastingdienst mag na 1 juli 2018 ingrijpen bij evidente schijnzelfstandigheid. Denk bijvoorbeeld aan iemand die al gedurende meerdere jaren fulltime als zelfstandige voor een opdrachtgever werkt. Bovendien moet er sprake zijn van opzet.

De Belastingdienst moet bewijzen dat partijen zich bewust zijn geweest van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. Er is volgens de staatssecretaris ook sprake van opzet als een situatie is voorgelegd en de Belastingdienst meerdere keren heeft aangegeven dat er naar zijn mening sprake is van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Eindejaarstips

Daling tarieven vennootschapsbelasting

 

De nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting zullen er als volgt uit zien.

 

  2017-2018 2019 2020 2021
Winst tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Winst boven € 200.000 25% 24% 22,5% 21%

 

 

Verzuimboete betalingsverzuim Belastingdienst

 

De verzuimboete mag op grond van de wetsgeschiedenis alleen worden opgelegd aan notoire wanbetalers. Als u in het recente verleden geconfronteerd bent met een verzuimboete dan kunt u deze wellicht aanvechten. De Belastingdienst zal namelijk aan moeten tonen dat u een notoire wanbetaler bent om de boete te kunnen rechtvaardigen.

 

 

Huwelijkse voorwaarden

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan moet u de inkomsten periodiek verrekenen. Doet u dit niet dan wordt bij beëindiging van het huwelijk gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was.

 

 

Uitsluitingsclausule

 

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat de helft van een erfenis of schenking na een echtscheiding naar de ex-partner van uw kind gaat. Zo’n clausule moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd. Voor een erfenis moet dat gebeuren via een testament. Voor een schenking kunt u dit zelf vastleggen, dit moet dan wel op de dag van de schenking.

 

 

Verminder belasting box 3

 

Heeft u meer dan € 30.000 vermogen (partners : € 60.000)? Verlaag dan de grondslag voor box 3 vóór 1 januari 2018.

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een auto of sieraden te kopen of een schenking te doen.

 

 

Aftrek scholingskosten

 

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat de kosten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk te behalen.

Voor de aftrek geldt een drempel (€ 250) maar ook een plafond.  Betaal de scholingskosten nog in 2017 of 2018 en zoveel mogelijk in één jaar. Waarschijnlijk wordt de aftrek van scholingskosten per 2019 vervangen door een niet-fiscale regeling.

 

 

Schenkingsvrijstellingen

 

De jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn een interessante mogelijkheid om onbelast vermogen over te dragen aan uw kinderen.  In 2017 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen € 5.320.

Deze mag eenmalig worden verhoogd tot € 25.526 als het kind tussen de achttien en veertig jaar oud is. Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning dan mag deze onder voorwaarden zelfs worden verhoogd tot € 100.000.

 

 

Handhaving Wet DBA

 

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 juli 2018. Uit interne memo’s van de belastingdienst zou blijken dat de fiscus toch al sneller handhaaft. Dat zou al het geval zijn als een modelovereenkomst die is voorgelegd en is afgekeurd, niet wordt aangepast.

 

 

Werkkostenregeling

 

Binnen de werkkostenregeling mag een werkgever 1,2% van het fiscale loon ( vrije ruimte) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Daarover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Heeft u de vrij ruimte nog niet benut doe dit dan nog dit jaar, want het is niet mogelijk om deze door te schuiven naar een volgend jaar.

 

 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs opnemen.

Lees meer

Belastingontduiking strenger aangepakt

In de loop van dit jaar worden een aantal wetsvoorstellen in consultatie gebracht waarin onder andere de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

  • Het afschaffen van de inkeerregelingen voor zwartspaarders
  • Het openbaar maken van vergrijpboetes voor adviseurs
  • Het aanpassen van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten en notarissen

Hierdoor kan de Belastingdienst harder optreden tegen belastingplichtigen die zijn betrokken bij belastingontduiking  en tegen fiscalisten, advocaten en notarissen die dit mogelijk maken.

Lees meer

Heffing box 3 acceptabel

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in de jaren 2013 en 2014 niet in strijd is met het Europees recht.

De Bond voor Belastingbetalers had hierover een procedure aangespannen omdat zij van mening was dat de heffing in box 3 dermate hoog is dat hierdoor het eigendomsrecht met voeten wordt getreden. De Bond voor Belasting- betalers legt zich hier niet bij neer en gaat naar de Hoge Raad. De kans op succes lijkt echter klein aangezien de Hoge Raad over de jaren 2010 en 2011 al oordeelde dat de heffing acceptabel was.

Wij zijn u graag van dienst om alles nader toe te lichten, neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lees meer

Handhaving Wet DBA uitgesteld

Het kabinet stelt de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 juli 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in ieder geval tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook worden geen boetes opgelegd. Deze tegemoetkoming geldt niet voor kwaadwillenden.

In de tussenliggende tijd wordt ook onderzocht of het arbeidsrecht moeten worden aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Lees meer

Verbod op uiting zichtbare tekens politieke, filosofische en religieuze aard

Een werkgever mag onder bepaalde voorwaarden deze tekens verbieden volgens de beoordeling van het Europees Hof van Justitie.

Een van de voorwaarden is, dat de werkgever een goede reden moet hebben voor zo’n verbod en dat dit verbod moet zijn opgenomen in strikt beleid dat voor alle medewerkers geldt en ook consequent wordt toegepast.

Wij zijn u graag van dienst om alles nader toe te lichten, neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lees meer

Bijverdienen met kinderbijslag in 2017

Jongeren van 16 en 17 mogen in 2017 maximaal € 1265,- netto per kwartaal bijverdienen. Tijdens de zomervakantie mag nog eens extra € 1299,- netto worden bijverdiend.

Wanneer men meer verdient kan de kinderbijslag vervallen voor dat betreffende kwartaal, let hier dus op. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen onbeperkt bijverdienen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Lees meer

Eerste kamer akkoord met wetsvoorstel aanpassing verhuurderheffing

De Eerste Kamer ging 31 januari 2017 akkoord met de Wet Verhuurderheffing. Daarmee zijn de heffingsverminderingen en het tarief voor 2018 definitief.

De belangrijkste aanpassingen:

  • Woningcorporaties kunnen vanaf 1 januari 2017 korting krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd.
  • Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de WOZ-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. Verhuurders hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de WOZ-waarde van een woning boven 250.000 euro.
  • De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
  • Vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen.
  • Vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning.
  • Vrijstelling van de heffing voor Rijksmonumenten.

Daarmee gaat het totale tarief van de heffing omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning, staat in de wet. Bovenstaande heffingskortingen kunnen straks met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 worden aangevraagd.

Mocht u nog meer vragen hebben neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.

Lees meer