Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Loonadministratie

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 4 juni 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet heeft het steunpakket met drie maanden verlengd omdat de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien.

Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen.

De huidige steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd.

Belastinguitstel

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen.

In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en kregen ze hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen.

Wel wordt er van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dit jaar bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1,00% en vervolgens wordt dit stapsgewijs verhoogd tot 4,00% op 1 januari 2024.

De belastingrente is sinds 1 oktober 2020 verhoogd naar 4,00%. Dat geldt tot en met 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer omhoog naar 8,00%. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tweede helft van juni 2021 opent de TVL over het 2e kwartaal 2021. De TVL over het 2e kwartaal 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. U kunt kiezen of u het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020 gebruikt als referentieperiode.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in het 2e kwartaal 2021 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode.

Er moet een minimaal omzetverlies van 30% zijn en de vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- per kwartaal. Het vergoedingspercentage bedraagt 100%.

Startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen van 31 mei 2021 tot 12 juli 2021 (17.00 uur) steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten.

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.

Voor het 2e kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers gebruik maken van de algemene TVL-regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteunimg Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tot 1 juli 2021 kunnen ondernemers nog gebruikmaken van de Tozo 4.0 mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Het kabinet stelt voor de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal 2021.

De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022.

Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 maanden waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen waardoor zij de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunnen voldoen.

Samenloop Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en TVL

De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3.0 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen. Deze wijziging is recent bekendgemaakt.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 18 maart 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket uit voor ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien. Zij krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd van 85 naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal 2021 gaat naar verwachting vanaf half mei 2021 open.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als er sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.

De TONK is, afhankelijk van de gemeente, sinds maart 2021 aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd.

Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is.

Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie.

Ongeacht de startdatum in de gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. 

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren 

De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Het geld komt volgens het kabinet vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 22 januari 2021)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

Het subsidiepercentage voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 bedraagt 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies.

Verder wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten waardoor ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.

Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 2021, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.      

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro.

Voorraadregeling detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel (bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare kleding). De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage van de TVL (voorheen 5,6%) tot maximaal 200.000 euro.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.

Het kabinet hoopt het loket in mei 2021 te kunnen openen.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Verhoging tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd.

De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom.

De loonsomvrijstelling blijft 10%.

Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Voor de Tozo 3 geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Verder ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets voor de Tozo 4 per 1 april 2021.Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021).

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is.

De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Kredietfaciliteit voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers , die gebruik willen maken van de WHOA als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.

Belastingmaatregelen  

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021.

Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dat nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 gereed is.

Het kabinet onderzoekt welke belastingmaatregelen nodig zijn waarmee werkgevers na de crisis thuiswerkkosten kunnen vergoeden waarbij ook gekeken wordt naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Voor 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Verder worden verschillende andere belastingmaatregelen verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 11 december 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket op onderdelen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari 2021 zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent.

De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met het grootste omzetverlies meer subsidie. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding geldt voor omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook blijft de drempel voor omzetverlies ongewijzigd gehandhaafd op 30%.

Naast betalingsachterstanden en schulden kampen ondernemers ook met toekomstige (doorlopende) betalingsverplichtingen. Uit de praktijk blijkt dat betalingsverplichtingen rondom vaste lasten ondernemers in sommige sectoren beletten om tijdelijk met hun bedrijf te kunnen stoppen, bijvoorbeeld om hun verdienmodel aan te passen. Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en die voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen gebruik blijven maken van de TVL.

Het maximum subsidiebedrag blijft € 90.000,- voor een periode van drie maanden. De vaste lasten per drie maanden moeten minimaal € 3.000,- bedragen.

Eind september 2020 is de invoering van de beperkte vermogenstoets voor de Tozo uitgesteld tot 1 april 2021. De Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen t.o.v. de Tozo 2.

Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de TONK met gemeenten.

Belastingmaatregelen.

De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Ook andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 april 2021 zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Time-out arrangement (TOA). 

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.

Kom je als ondernemer in zwaar weer terecht en zoek je naar mogelijkheden om een faillissement af te wenden dan wil het kabinet de werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 in werking treedt, naar voren halen met de TOA. Deze wet helpt ondernemers om een akkoord met de schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) dien niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.  

Coronabanen.

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 9 november 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet heeft een aanvulling op het derde steunpakket bekendgemaakt.

Het derde steunpakket is zo ontworpen, dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona garantieregelingen, zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De TVL is voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze belastingvrije tegemoetkoming is in het derde steunpakket met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het kabinet stelt de al bestaande tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) open voor alle ondernemers. Elk bedrijf dat minimaal 3.000 euro gedurende 3 maanden  aan vaste lasten heeft en waarvan de omzet met minimaal 30 procent daalt komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Tot dusver gold die regeling alleen voor sectoren die direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Voor de verbreding is 140 miljoen euro opzij gezet. Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes een aanvraag voor de TVL doen voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020).

Voor de volgende perioden gaat het omzetverlies in stappen omhoog.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden.

Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen. De subsidie bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,-.

Horecaondernemers krijgen bovenop de TVL-subsidie nog een aanvullende subsidie.

RVO meldt dat gesloten horecagelegenheden vanaf medio november de TVL kunnen aanvragen waarbij ze ook direct in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie. Voor deze regeling is 40 miljoen euro gereserveerd.

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. RVO laat weten dat deze aparte module nog verder wordt uitgewerkt en later beschikbaar komt.

Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. 

Belastingmaatregelen.

Tot nu toe kregen ondernemers, die reeds bijzonder uitstel van betaling hadden ontvangen van de Belastingdienst, de tijd om het uitstel te verlengen t/m 31 december 2020.

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

U vraagt in één keer tegelijk bijzonder uitstel van betaling aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Dit kan als u één aanslag heeft ontvangen. Er hoeft dus niet te worden gewacht tot u voor alle genoemde belastingen een aanslag heeft ontvangen.  

Dit betekent dat er uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.

In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarin de Belastingdienst een betalingsregeling aanbiedt waarin een aflossingsregeling van 36 maanden is opgenomen voor de betaling van de opgebouwde belastingschuld.

Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden met terugwerkende kracht ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021 moeten weer op de normale manier worden betaald.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 8 oktober 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De toets op beschikbare geldmiddelen (hierna: vermogenstoets) is uitgesteld tot 1 april 2021.

De vermogenstoets zou eigenlijk per 1 oktober 2020 gelden, maar de regering vindt de extra toets niet passend in een tijd van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens de huidige planning wordt er met ingang van 1 april t/m 30 juni 2021 wel een vermogenstoets uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken naar de beschikbare geldmiddelen van u, uw eventuele partner en uw inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Zelfstandig ondernemers kunnen de Tozo 4 aanvragen voor de periode 1 april t/m 30 juni 2021. Details over Tozo 4 worden begin volgend jaar bekend gemaakt.

Anders dan in Tozo 1 en Tozo 2, kunt u de Tozo 3 uitkering niet over de hele periode met terugwerkende kracht aanvragen.

In de kalendermaanden oktober en november 2020 kunt u deze met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aanvragen.

Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering levensonderhoud Tozo 3 alleen krijgen vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet.

Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 december 2020. Dan is de ingangsdatum niet eerder dan 1 december 2020.

Belastingmaatregelen.

Onlangs is bekend gemaakt dat de terugbetalingsregeling voor belastingschulden waarvoor in verband met de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling is verleend is verruimd.

Er was eerst een terugbetalingstermijn voor 24 maanden van toepassing. Deze is verruimd naar 36 maanden.

Bovendien is de startdatum van de terugbetalingsregeling opgeschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.

Ondernemers die al eerder bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd krijgen nog tot 1 januari 2021 (in plaats van 1 oktober 2020) de tijd om dit betalingsuitstel te verlengen.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De overheid heeft twee fouten rechtgezet inzake de verlenging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde steunpakket.

Een bedrijf dient minimaal € 3.000,- in plaats van € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Verder bedraagt het minimumbedrag voor de tegemoetkoming minimaal € 750,- in plaats van € 1.000,-.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 11 september 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat er met ingang van 1 oktober 2020 een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden komt, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. De maatregelen zullen ingaan nadat de Eerste en Tweede Kamer ermee hebben ingestemd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd.

Deze regeling wordt met negen maanden verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen en kan men aanvragen via de eigen gemeente.

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals coaching, advies, omscholing en heroriëntatie.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk een maximum kent van € 10.157,-.

Belastingmaatregelen.

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen of verlenging van uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen hierna  twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% procent wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer naar 4,0% omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat tot 31 december 2021 naar 4,0%.

De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen.

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een minimaal vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid.

Ondernemers worden in september 2020 met een brief geïnformeerd over de afwikkeling van het bijzonder uitstel. In december 2020 volgt een brief met en voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag. Ten slotte komt er in maart 2021 nog een brief met een definitief overzicht van de belastingschuld en zonodig het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met tijdvakken van drie maanden en loopt via het UWV. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020).

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een minimale omzetdaling van ten minste 30%.

Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 2020 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari 2021 daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april 2021 naar 60 procent. 

In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het bedrag per bedrijf per drie maanden wordt afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies verhoogd naar maximaal € 90.000,-. en kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Voor de periode oktober t/m december 2020 geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021). Een bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Voor dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming bedraagt minimaal

€ 1.000,- en maximaal € 90.000,-.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank.

Aanvullend sociaal pakket.

Voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen, trekt het kabinet extra geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en de gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 6 augustus 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

MKB-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, sportscholen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

Bedrijven met minder dan 250 werknemers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten.

Het bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,- en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen ? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL ? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Wanneer het MKB-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Daarmee worden meer dan 800.000 ondernemers en werknemers geholpen.

Deze regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt € 1,4 miljard aan steun.

De subsidie wordt als volgt berekend:

Normale omzet x percentage omzetverlies x forfaitair percentage aandeel vaste lasten x 50% = hoogte subsidie.

De TVL kan vanaf 30 juni 2020 (12:00 uur) t/m 30 oktober 2020 (17:00 uur) worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

De aanvraag kan digitaal worden ingediend via eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.

Binnenkort kunt u de TVL ook door ons laten aanvragen. Met eHerkenning kunt u ons machtigen.

MKB-bedrijven moeten voor 1 april 2021 een afrekening van de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 29 mei 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.

Wie nu gebruik maakt van de Tozo (hierna Tozo 1) kan die uitkering verlengen als aan de voorwaarden voor de vervolgregeling wordt voldaan.

Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de Tozo 1 kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

De verlenging van de Tozo (hierna Tozo 2) kan vanaf 1 juni t/m 30 september 2020 worden aangevraagd in de eigen woongemeente en hoeft niet te worden terugbetaald.

De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni 2020.

Een verschil met de Tozo 1 is dat voor de Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt.

Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Als het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum komt, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 2 uitkering.   

Als er door de coronacrisis liquiditeitsproblemen zijn, kan ook in de vervolgregeling een lening worden aangevraagd voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt een maximum, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Hierbij mag er geen sprake zijn van surseance van betaling en mag het bedrijf niet in staat van faillissement verkeren.   

Verlenging belastingmaatregelen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling.

Hiervoor hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend (voor uitstel van inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting).

Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is het van belang dat zo veel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft.

Om dit te waarborgen moeten ondernemers verklaren dat ze geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit het eerste noodpakket wordt verlengd.

Een ondernemer die minstens 20,0% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni t/m augustus 2020.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming geldt voor de komende vier maanden voor een bedrag van maximaal 50.000 euro. Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de bedrijfsomvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30,0%).

Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 13 mei 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling.

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000. De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95,0% garant en de aanvraag vindt plaats via uw bank en wordt naar verwachting medio mei 2020 opengesteld.

Onder de KKC kunt u als kleine ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4,0%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoeding van 2,0% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die bij de Kamer van Koophandel waren ingeschreven

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling.

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000. De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95,0% garant en de aanvraag vindt plaats via uw bank en wordt naar verwachting medio mei 2020 opengesteld.

Onder de KKC kunt u als kleine ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4,0%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoeding van 2,0% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die bij de Kamer van Koophandel waren ingeschreven voor 1 januari 2019.

Lees meer