Skip to main content Skip to search
Buitenop 17, 6041 LB Roermond
+31 (0) 475 4303 03
Rijksweg 3, 6095 NA Baexem
+31 (0) 475 451 204

Archives for Loonadministratie

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 9 november 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet heeft een aanvulling op het derde steunpakket bekendgemaakt.

Het derde steunpakket is zo ontworpen, dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona garantieregelingen, zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De TVL is voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze belastingvrije tegemoetkoming is in het derde steunpakket met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het kabinet stelt de al bestaande tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) open voor alle ondernemers. Elk bedrijf dat minimaal 3.000 euro gedurende 3 maanden  aan vaste lasten heeft en waarvan de omzet met minimaal 30 procent daalt komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Tot dusver gold die regeling alleen voor sectoren die direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Voor de verbreding is 140 miljoen euro opzij gezet. Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes een aanvraag voor de TVL doen voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020).

Voor de volgende perioden gaat het omzetverlies in stappen omhoog.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden.

Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen. De subsidie bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 90.000,-.

Horecaondernemers krijgen bovenop de TVL-subsidie nog een aanvullende subsidie.

RVO meldt dat gesloten horecagelegenheden vanaf medio november de TVL kunnen aanvragen waarbij ze ook direct in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie. Voor deze regeling is 40 miljoen euro gereserveerd.

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. RVO laat weten dat deze aparte module nog verder wordt uitgewerkt en later beschikbaar komt.

Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. 

Belastingmaatregelen.

Tot nu toe kregen ondernemers, die reeds bijzonder uitstel van betaling hadden ontvangen van de Belastingdienst, de tijd om het uitstel te verlengen t/m 31 december 2020.

Het kabinet heeft besloten dat ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

U vraagt in één keer tegelijk bijzonder uitstel van betaling aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Dit kan als u één aanslag heeft ontvangen. Er hoeft dus niet te worden gewacht tot u voor alle genoemde belastingen een aanslag heeft ontvangen.  

Dit betekent dat er uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.

In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarin de Belastingdienst een betalingsregeling aanbiedt waarin een aflossingsregeling van 36 maanden is opgenomen voor de betaling van de opgebouwde belastingschuld.

Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden met terugwerkende kracht ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021 moeten weer op de normale manier worden betaald.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 8 oktober 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De toets op beschikbare geldmiddelen (hierna: vermogenstoets) is uitgesteld tot 1 april 2021.

De vermogenstoets zou eigenlijk per 1 oktober 2020 gelden, maar de regering vindt de extra toets niet passend in een tijd van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens de huidige planning wordt er met ingang van 1 april t/m 30 juni 2021 wel een vermogenstoets uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken naar de beschikbare geldmiddelen van u, uw eventuele partner en uw inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Zelfstandig ondernemers kunnen de Tozo 4 aanvragen voor de periode 1 april t/m 30 juni 2021. Details over Tozo 4 worden begin volgend jaar bekend gemaakt.

Anders dan in Tozo 1 en Tozo 2, kunt u de Tozo 3 uitkering niet over de hele periode met terugwerkende kracht aanvragen.

In de kalendermaanden oktober en november 2020 kunt u deze met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aanvragen.

Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering levensonderhoud Tozo 3 alleen krijgen vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet.

Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 december 2020. Dan is de ingangsdatum niet eerder dan 1 december 2020.

Belastingmaatregelen.

Onlangs is bekend gemaakt dat de terugbetalingsregeling voor belastingschulden waarvoor in verband met de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling is verleend is verruimd.

Er was eerst een terugbetalingstermijn voor 24 maanden van toepassing. Deze is verruimd naar 36 maanden.

Bovendien is de startdatum van de terugbetalingsregeling opgeschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.

Ondernemers die al eerder bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd krijgen nog tot 1 januari 2021 (in plaats van 1 oktober 2020) de tijd om dit betalingsuitstel te verlengen.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De overheid heeft twee fouten rechtgezet inzake de verlenging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde steunpakket.

Een bedrijf dient minimaal € 3.000,- in plaats van € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Verder bedraagt het minimumbedrag voor de tegemoetkoming minimaal € 750,- in plaats van € 1.000,-.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 11 september 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat er met ingang van 1 oktober 2020 een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden komt, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. De maatregelen zullen ingaan nadat de Eerste en Tweede Kamer ermee hebben ingestemd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd.

Deze regeling wordt met negen maanden verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen en kan men aanvragen via de eigen gemeente.

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals coaching, advies, omscholing en heroriëntatie.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk een maximum kent van € 10.157,-.

Belastingmaatregelen.

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen of verlenging van uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen hierna  twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% procent wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer naar 4,0% omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat tot 31 december 2021 naar 4,0%.

De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen.

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een minimaal vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid.

Ondernemers worden in september 2020 met een brief geïnformeerd over de afwikkeling van het bijzonder uitstel. In december 2020 volgt een brief met en voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag. Ten slotte komt er in maart 2021 nog een brief met een definitief overzicht van de belastingschuld en zonodig het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met tijdvakken van drie maanden en loopt via het UWV. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020).

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een minimale omzetdaling van ten minste 30%.

Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 2020 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari 2021 daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april 2021 naar 60 procent. 

In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het bedrag per bedrijf per drie maanden wordt afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies verhoogd naar maximaal € 90.000,-. en kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Voor de periode oktober t/m december 2020 geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021). Een bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Voor dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming bedraagt minimaal

€ 1.000,- en maximaal € 90.000,-.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank.

Aanvullend sociaal pakket.

Voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen, trekt het kabinet extra geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en de gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 6 augustus 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

MKB-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, sportscholen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.

Bedrijven met minder dan 250 werknemers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten.

Het bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,- en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen ? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL ? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Wanneer het MKB-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Daarmee worden meer dan 800.000 ondernemers en werknemers geholpen.

Deze regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt € 1,4 miljard aan steun.

De subsidie wordt als volgt berekend:

Normale omzet x percentage omzetverlies x forfaitair percentage aandeel vaste lasten x 50% = hoogte subsidie.

De TVL kan vanaf 30 juni 2020 (12:00 uur) t/m 30 oktober 2020 (17:00 uur) worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

De aanvraag kan digitaal worden ingediend via eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.

Binnenkort kunt u de TVL ook door ons laten aanvragen. Met eHerkenning kunt u ons machtigen.

MKB-bedrijven moeten voor 1 april 2021 een afrekening van de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 29 mei 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.

Wie nu gebruik maakt van de Tozo (hierna Tozo 1) kan die uitkering verlengen als aan de voorwaarden voor de vervolgregeling wordt voldaan.

Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de Tozo 1 kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

De verlenging van de Tozo (hierna Tozo 2) kan vanaf 1 juni t/m 30 september 2020 worden aangevraagd in de eigen woongemeente en hoeft niet te worden terugbetaald.

De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni 2020.

Een verschil met de Tozo 1 is dat voor de Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt.

Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Als het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum komt, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 2 uitkering.   

Als er door de coronacrisis liquiditeitsproblemen zijn, kan ook in de vervolgregeling een lening worden aangevraagd voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt een maximum, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Hierbij mag er geen sprake zijn van surseance van betaling en mag het bedrijf niet in staat van faillissement verkeren.   

Verlenging belastingmaatregelen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling.

Hiervoor hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend (voor uitstel van inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting).

Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is het van belang dat zo veel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft.

Om dit te waarborgen moeten ondernemers verklaren dat ze geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit het eerste noodpakket wordt verlengd.

Een ondernemer die minstens 20,0% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni t/m augustus 2020.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming geldt voor de komende vier maanden voor een bedrag van maximaal 50.000 euro. Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de bedrijfsomvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30,0%).

Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 13 mei 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling.

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000. De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95,0% garant en de aanvraag vindt plaats via uw bank en wordt naar verwachting medio mei 2020 opengesteld.

Onder de KKC kunt u als kleine ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4,0%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoeding van 2,0% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die bij de Kamer van Koophandel waren ingeschreven

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling.

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000. De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95,0% garant en de aanvraag vindt plaats via uw bank en wordt naar verwachting medio mei 2020 opengesteld.

Onder de KKC kunt u als kleine ondernemer een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4,0%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoeding van 2,0% als vergoeding.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die bij de Kamer van Koophandel waren ingeschreven voor 1 januari 2019.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 30 april 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) uitgebreid met geregistreerde nevenactiviteiten.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt uitgebreid met geregistreerde nevenactiviteiten.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling en geldt dus voor iedereen die op 15 maart 2020 die nevencodes bij de Kamer van koophandel had geregistreerd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.

Als onlangs al een aanvraag is gedaan met de SBI-code van de nevenactiviteit, dan is mogelijk een afwijzing van de RVO ontvangen. Als de SBI-code de nevenactiviteitcode is die in aanmerking komt, dan hoeft er niets te worden gedaan. De RVO neemt de aanvraag in dat geval binnen enkele dagen opnieuw in behandeling.

Na analyse hierover van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO.nl blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten.

Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de gestelde minimumvereisten voor deze regeling.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 28 april 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ook uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigde zelfstandigen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigde zelfstandigen.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente.

Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf is de groep ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in het woonland.

Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

Ook zelfstandigen met een AOW-gerechtigd leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente.

De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei 2020 indienen bij hun gemeente voor maximaal drie maanden in de periode van 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus met terugwerkende kracht worden ingediend.

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 30 maart 2020)

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Noodloket”)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (“Eerder bekend als het Noodloket”) is geopend.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Ondernemers (met of zonder personeel) kunnen een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een directe, eenmalige en van belastingen vrijgestelde,  tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden.

Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. De aanvragen kunnen t/m 26 juni 2020 worden ingediend.

Men komt hiervoor in aanmerking als wordt voldaan aan de voorwaarden en de hoofdactiviteit van de onderneming overeenkomt met in de regeling benoemde SBI-codes.

De controle van de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Onder andere de volgende sectoren vallen binnen de regeling.

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen. Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus en theaters, schouwburgen en muziekscholen. Evenementenlocaties en organisatoren en sinds 30 maart 2020 ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn onder andere:

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK handelsregister;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes worden dagelijks geüpdate;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren;
 • De onderneming verwacht van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies en vaste lasten van ten minste 4.000 euro te realiseren.
 • Zie voor de volledige lijst: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekendgemaakt.

De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie dga’s en zzp’ers, die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland werken met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook zal er door de gemeenten achteraf worden gecontroleerd en er zal bij fraude de toegekende bijstand worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en het huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar (minimaal) 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandig werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan dient er in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week gewerkt te zijn als zelfstandige.

Ten slotte moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer en Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur. 

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (met kinderen) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. 

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%.

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

De gemeente neemt binnen vier weken een beslissing over de ingediende aanvraag.  

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ten slotte is aangekondigd dat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) volgende  week van start gaat.

De NOW-aanvraag gaat via het UWV en vindt plaats aan de hand van het loonheffingennummer.

De periode waarover je een tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

De terugval in omzet dient minimaal 20% te bedragen.

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

Lees meer

Economische gevolgen COVID-19 (update d.d. 24 maart 2020).

Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
 • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
 • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,-, die wel terugbetaald moet worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven. De regeling wordt momenteel verder door het ministerie voorbereid. Wij verwachten dat de inhoud hiervan op korte termijn bekend wordt.  

Lees meer