Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen.

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket op onderdelen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari 2021 zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent.

De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met het grootste omzetverlies meer subsidie. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding geldt voor omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook blijft de drempel voor omzetverlies ongewijzigd gehandhaafd op 30%.

Naast betalingsachterstanden en schulden kampen ondernemers ook met toekomstige (doorlopende) betalingsverplichtingen. Uit de praktijk blijkt dat betalingsverplichtingen rondom vaste lasten ondernemers in sommige sectoren beletten om tijdelijk met hun bedrijf te kunnen stoppen, bijvoorbeeld om hun verdienmodel aan te passen. Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en die voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen gebruik blijven maken van de TVL.

Het maximum subsidiebedrag blijft € 90.000,- voor een periode van drie maanden. De vaste lasten per drie maanden moeten minimaal € 3.000,- bedragen.

Eind september 2020 is de invoering van de beperkte vermogenstoets voor de Tozo uitgesteld tot 1 april 2021. De Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen t.o.v. de Tozo 2.

Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de TONK met gemeenten.

Belastingmaatregelen.

De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Ook andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 april 2021 zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Time-out arrangement (TOA). 

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.

Kom je als ondernemer in zwaar weer terecht en zoek je naar mogelijkheden om een faillissement af te wenden dan wil het kabinet de werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 in werking treedt, naar voren halen met de TOA. Deze wet helpt ondernemers om een akkoord met de schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) dien niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.  

Coronabanen.

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren.