Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat er met ingang van 1 oktober 2020 een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden komt, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. De maatregelen zullen ingaan nadat de Eerste en Tweede Kamer ermee hebben ingestemd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd.

Deze regeling wordt met negen maanden verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen en kan men aanvragen via de eigen gemeente.

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals coaching, advies, omscholing en heroriëntatie.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk een maximum kent van € 10.157,-.

Belastingmaatregelen.

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen of verlenging van uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen hierna  twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% procent wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer naar 4,0% omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat tot 31 december 2021 naar 4,0%.

De tijdelijke versoepeling ten aanzien van de betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen.

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een minimaal vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid.

Ondernemers worden in september 2020 met een brief geïnformeerd over de afwikkeling van het bijzonder uitstel. In december 2020 volgt een brief met en voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag. Ten slotte komt er in maart 2021 nog een brief met een definitief overzicht van de belastingschuld en zonodig het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met tijdvakken van drie maanden en loopt via het UWV. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020).

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een minimale omzetdaling van ten minste 30%.

Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 2020 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari 2021 daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april 2021 naar 60 procent. 

In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het bedrag per bedrijf per drie maanden wordt afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies verhoogd naar maximaal € 90.000,-. en kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Voor de periode oktober t/m december 2020 geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari t/m maart 2021) en 45% (april t/m juni 2021). Een bedrijf dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben.

Voor dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming bedraagt minimaal

€ 1.000,- en maximaal € 90.000,-.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en –garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank.

Aanvullend sociaal pakket.

Voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen, trekt het kabinet extra geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en de gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.