Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

Algemeen

Bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen krijgen opnieuw financiële steun. Doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De deadline voor het indienen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) is verlengd van 31 oktober 2021 naar 9 januari 2022. Indien er voor 9 januari 2022 geen definitieve vaststelling is ingediend bij het UWV gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op NOW en moet het toegekende voorschot worden terugbetaald.

Heeft u vóór 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag gedaan en heeft u daarbij aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van de benodigde accountants- of derdenverklaring dan heeft u daarvoor tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd.

Doet u na 31 oktober 2021, maar uiterlijk op 9 januari 2022 een vaststellingsaanvraag zonder een accountants- of derdenverklaring, dan krijgt u hiervoor 14 weken aanvullend de tijd.

Indien u terug moet betalen, geldt de reguliere termijn van zes weken.

U kun echter telefonisch of digitaal een betalingsregeling met het UWV overeenkomen. U kunt dan maximaal vijf jaar de tijd krijgen om het bedrag terug te betalen.

Daarnaast kan er een betaalpauze van een jaar worden ingelast. Bij terugbetaling in termijnen bent u geen rente verschuldigd.

Belastinguitstel

Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen, dan kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (TAT) aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 voor de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

De regeling kent onder meer de volgende voorwaarden:

U moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen.

Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, wordt voor het grootste deel veroorzaakt dor de coronacrisis.

De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en de onderneming is levensvatbaar.

Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is aangifte gedaan.

Is de totale belastingschuld € 20.000,- of hoger, dan moet u zorgen voor een verklaring van een derde deskundige. Hieruit moet blijken dat u aan de hiervoor genoemde eisen wordt voldaan.

Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring waarin u de aard van de betalingsproblemen aangeeft.  

U kunt dit extra uitstel van betaling met terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt dan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 aanvullend uitstel toegekend. Betaalt u op of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende versoepelingen aan, dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig hebt betaald, vernietigd als de Belastingdienst besluit dat u hiervan gebruik kunt maken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlengt de TVL regeling gedurende het vierde kwartaal 2021.

Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met de extra steun is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid.

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzicht van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming aan hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.

Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de regeling opengesteld.         

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), geldig voor evenementen die buiten de TRSEC vallen wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100 procent vergoeding van de kosten. De regeling wordt nog uitgewerkt.  

Ondersteuning voor de culturele sector.

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de regeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hiervoor genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector.

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele

sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.