Een update omtrent de maatregelen vanwege de ziekte COVID-19 oftewel het coronavirus.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd vanaf 1 juni t/m 30 september 2020.

Wie nu gebruik maakt van de Tozo (hierna Tozo 1) kan die uitkering verlengen als aan de voorwaarden voor de vervolgregeling wordt voldaan.

Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de Tozo 1 kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

De verlenging van de Tozo (hierna Tozo 2) kan vanaf 1 juni t/m 30 september 2020 worden aangevraagd in de eigen woongemeente en hoeft niet te worden terugbetaald.

De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni 2020.

Een verschil met de Tozo 1 is dat voor de Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt.

Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Als het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum komt, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 2 uitkering.   

Als er door de coronacrisis liquiditeitsproblemen zijn, kan ook in de vervolgregeling een lening worden aangevraagd voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt een maximum, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Hierbij mag er geen sprake zijn van surseance van betaling en mag het bedrijf niet in staat van faillissement verkeren.   

Verlenging belastingmaatregelen.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling.

Hiervoor hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend (voor uitstel van inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting).

Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is het van belang dat zo veel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft.

Om dit te waarborgen moeten ondernemers verklaren dat ze geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit het eerste noodpakket wordt verlengd.

Een ondernemer die minstens 20,0% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni t/m augustus 2020.

Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL).

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming geldt voor de komende vier maanden voor een bedrag van maximaal 50.000 euro. Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de bedrijfsomvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30,0%).

Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.