Eerste OSS-aangifte in 2021.

Unieregeling.

 Met ingang van 1 juli 2021 kan de in een ander EU-land gevestigde ondernemer die vanuit zijn land goederen verkoopt aan in Nederland gevestigde particulieren, de in Nederland verschuldigde btw afdragen via de One Stop Shop (OSS)-aangifte. In de OSS-aangifte moeten alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw er verschuldigd is in deze EU-lidstaat tegen het daar geldende btw-tarief. Let op.  Als er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, moet er toch een nihil OSS-aangifte worden ingediend.

Retourzendingen en teruggaaf btw.

In het Belastingplan 2022 wordt geregeld dat als er door bijv. retourzendingen per saldo recht bestaat op teruggave van Nederlandse btw, daarvoor door de buitenlandse ondernemer geen verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst ingediend hoeft te worden. De negatieve OSS-aangifte wordt dan gezien als verzoek om teruggave van btw.

Let op. Via de OSS-aangifte kan er geen voorbelasting in aftrek worden gebracht. Voor een teruggaaf van voorbelasting is lokale btw-registratie wel nodig.

Zelfstandigenaftrek daalt verder.

In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Let op. De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging.

Bovendien stijgt in 2022 de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. Let op. Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Tarief vennootschapsbelasting.

In 2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf 2022 betaalt een BV over de eerste € 395.000 15%. Een daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van € 150.000. Tip. Het kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om een BV-winst te verschuiven ten gunste van latere jaren.

Afbouw voordeel elektrische auto.

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over maximaal € 45.000 cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000). Let op. Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerder maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meerdere bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op. De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Bewaarplicht administratie voor ondernemers.

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegvevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Breng uw opleidingskosten in aftrek. 

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Benut de verruimde schenkingsvrijstelling.

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het einde van het jaar nog een schenking doen met een verhoging van € 1.000. Bron: Indicator B.V. en NBA